Generelt

Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

Selskapet er notert på OTC-listen og har ca 1732 aksjonærer.

Virksomheten

Sjøtransport

Konsernet opererer en flåte på omtrent 100 fartøy.

Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca 1400 ansatte og har en omsetning på 2,3 milliarder kroner.

Landtransport

Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1200 busser gjennom sine datterselskap.

Driften foregår fra Agder fylke i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og Flybussekspressen AS. Trønderbilene as driver buss- og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms. Busstransporten i konsernet teller ca 2000 ansatte og har en omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Flytransport

Konsernet opererer 41 fly gjennom datterselskapet Widerøe Flyveselskap AS.

Widerøe Flyveselskap AS er Nordens største regionale flyselskap, med 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,9 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge.

Annen maritim- og øvrig virksomhet

I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet.

Entreprenørvirksomheten drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet.

Konsernet eier en betydelig andel i det børsnoterte transportselskapet NTS ASA. Selskapets hovedaktivitet er transport- og servicetjenester primært rettet mot havbruksnæringen. NTS sin hovedaktivitet foregår i datterselskapet Norsk Fisketransport AS, som driver brønnbåtvirksomhet.

Konsernet har eierskap i noen shippingvirksomheter, hovedsakelig innen olje- og offshorerelatert virksomhet. For tiden driftes ingen av skipene i egen regi.

Hendelser i 2015

Følgende hendelser trekkes frem for 2015:

 • Widerøe Flyveselskap AS vinner anbudsrunden om de regionale flyrutene i Sør-Norge for perioden 2016 til 2020 og fortsetter å betjene disse rutene.
 • Widerøe Ground Handling, et datterselskap av Widerøe Flyveselskap AS, inngår avtale med SAS om overtagelse av all bakkevirksomhet på regionale flyplasser som SAS har drevet i Norge. Endelig overtakelse i februar 2016.
 • Norgesbuss AS signerer Norges største busskontrakt. Avtalen gjelder busskjøring i Stavanger og har en varighet på 8 år, med mulighet for to års forlengelse. Stavanger utgjør et nytt geografisk område for selskapet.
 • Trønderbilene AS inngår avtale med Opplandstrafikk angående busskjøring i Valdres for en periode på 8 år, med oppstart i juni 2016.
 • Torghatten Trafikkselskap inngår kontrakt om hurtigbåtdrift på Helgeland. Avtalen har en varighet på 3 år, med mulighet for 2 års forlengelse. Dette er en videreføring av ruter selskapet kjører i dag.
 • Bastø Fosen AS starter bygging av tre nye ferjer som skal settes inn i fergesambandet Moss – Horten i 2017. I tillegg starter de oppgradering av tre av de eksisterende ferjene.
 • Torghatten Nord AS iverksetter fra 1. januar 2015 hurtigbåtdrift i Nordland i henhold til ny anbudskontrakt. 
 • Torghatten ASA inngår avtale om kjøp av 50 prosent av aksjene i F1 Holding AS, som eier 59 prosent av aksjene i Fjord 1 AS. Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse.

Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktør innen persontransport.

Økonomi

Resultat

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 483,4 MNOK for 2015, mot 266,2 MNOK i 2014. Sum driftsinntekter var 8.574 MNOK, mot 8.187 MNOK i 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.194,7 MNOK i 2015, mot 1.069,1 MNOK i 2014. Driftsresultat viser et overskudd på 547,9 MNOK mot 462,3 MNOK året før.

Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 33,3 MNOK mot 57,7 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 21,2 MNOK mot 59,4 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 15,2 MNOK mot 14,7 MNOK året før.

Konsernet har en likviditetsbeholdning på 799,9 MNOK ved utgangen av 2015 mot 639,8 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 22 og 23.

Balanse

Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 369 MNOK mot 1 541 MNOK året før.

I konsernet er tilsvarende tall 7 546 MNOK og 7 519 MNOK. Av anleggsmidlene på 5 752 MNOK utgjør varige driftsmidler 5 219 MNOK.

I morselskapet er egenkapitalen endret fra 867,6 MNOK til 804,5 MNOK og i prosent endret fra 56,3 prosent til 58,8 prosent. Tilsvarende er tallene for konsernet endret fra 24 prosent til 27,9 prosent.  Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen.

Markedsforhold

Innenfor persontransport pågår endringsprosesser i alle segmenter, hvor det blant annet fortsatt er en utvikling mot færre og større selskap. For konsernet er det viktig å ha et aktivt forhold til disse utviklingstrendene for både å sikre samt videreutvikle virksomheten i årene fremover.

Spesielt på sjøsiden medfører anbudene betydelig kapital for å være med, og i enkelte anbud kreves milliardinvesteringer. Det er stadig økt fokus på miljø, med varslede krav om null- og lavutslippsløsninger i nye anbud.   

Når det gjelder buss så har store deler av produksjonen vært ute på anbud de siste årene. All bussproduksjon skal være konkurranseutsatt innen 2018. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektivitet.

For flytransport er det også betydelig konkurranse og da spesielt på de kommersielle rutene. Vedtak om innføring av flypassasjeravgift fra 1. juni 2016 vil gjøre det mer krevende og påvirke etterspørselen etter flyreiser fremover. Det er viktig å ha høy fokus på effektiv drift for å kunne fortsette som aktør både på kommersielle ruter og på anbudsruter i fremtiden.  

Det er konsernets mål at den sterke posisjonen vi har som et ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles. Samlet hadde konsernet omtrent 65 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2015.

Eierstyring og selskapsledelse

Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2010”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

 • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
 • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
 • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
 • Likebehandle alle aksjonærer.

Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

 • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
 • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
 • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.


Godtgjørelse til ledende ansatte

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.

Arbeidsmiljø og personalforhold

 

Fravær

Konsernet hadde en kontinuerlig forbedring i utvikling av sykefraværet i perioden fra 2009 til 2013, dette gjelder både korttidsfravær og totalt fravær. De tre siste år har denne utviklingen stagnert, noe vi ikke er tilfreds med. Totalt for 2015 ble konsernets totalfravær 7,6 prosent, en forbedring fra 8 prosent i 2014. Korttidsfraværet var i samme periode 2,3 prosent mot 2,4 prosent året før. Morselskapet hadde et totalfravær på 0,8 prosent i 2015 mot 2 prosent i 2014.

Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 8,3 prosent i 2015 mot 9 prosent i 2014.

Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 8,5 prosent i 2015 mot 9,1 prosent i 2014.

Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 6,5 prosent i 2015 mot 6,1 prosent i 2014.

Det arbeides systematisk med fraværsoppfølging i konsernets selskaper og vi er opptatt av at oppfølgingsarbeidet og virkemidlene tilpasses de utfordringer vi står overfor. Ledere er nøkkelpersoner i oppfølgingsarbeidet, og det er viktig at disse benytter riktige virkemidler. Dette gjelder selvsagt både i forhold til forebygging og oppfølging. Konsernet vil i fortsettelsen i sterkere grad bidra til å styrke oppfølgingsarbeidet i selskapene.

 

Flere av konsernets selskaper har avtale som IA – bedrift (inkluderende arbeidsliv).

Skader

Antall personskader omhandler både egne ansatte og passasjerer.

Sjøtransport:

Innen virksomhetsområdet ble det registrert 38 personskader i 2015. Av disse var 26 relatert til egne ansatte hvorav 12 medførte fravær. Tilsvarende tall i 2014 var 37 personskader, 29 var relatert til egne ansatte og 8 av disse igjen medførte fravær. Vi har hatt en liten reduksjon av skader blant egne ansatte, men dessverre en økning i forhold til passasjerskader med 12 i 2015 mot 8 i 2014.

Ingen personskader er klassifisert som alvorlige.

Landtransport:

Innen virksomhetsområdet ble det registrert 11 personskader i 2015 hvorav kun 1 er relatert til egne ansatte. I 2014 var tilsvarende tall 14 hvorav 5 var relatert til egne ansatte.
Blant egne ansatte er det en reduksjon fra 5 personskader i 2014 til 1 i 2015, mens det blant passasjerer er en marginal økning fra 9 i 2014 til 10 i 2015. Ingen av skadene er klassifisert som alvorlige i den forstand at de har gitt varig mén.

Lufttransport:

Innen virksomhetsområdet ble det registrert 15 personskader hvorav 10 er registrert blant egne ansatte. Hva gjelder passasjerskader ble det registrert en økning fra 3 skader i 2014 til 5 i 2015. Skader blant ansatte er vesentlig redusert fra foregående år; fra 31 i 2014 til 10 i 2015.

Vi søker stadig å forbedre vår evne til å arbeide forebyggende for å minimere risiko for at uforutsette hendelser oppstår. Middel i denne sammenhengen er risikovurderinger, kompetansebygging og erfaringsutvekslinger både internt i konsernet og mot eksterne samarbeidspartnere.

Likestilling og diskriminering

Konsernet hadde 5011 ansatte ved utgangen av 2015. Antall kvinner utgjorde 973 i antall, tilsvarende 19,4 prosent. Antall ansatte fordelte seg med 1 359 innenfor Sjøtransport, hvorav 248 kvinner (18,2 prosent), og 1 927 innenfor Landtransport, hvorav 186 kvinner (9,6 prosent), 1509 innenfor lufttransport hvorav 498 kvinner (33 prosent) og 216 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 41 kvinner (19 prosent). I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent.

Balansen mellom kjønnene kan i stor grad tilskrives at kollektivtransportbransjen på sjø og land tradisjonelt er en bransje hvor menn har vært og er dominerende i antall. Vi ser imidlertid en positiv utvikling hvor andelen kvinner øker med 2,2 prosent i sjøselskapene og 0,6 prosent i busselskapene. Tilsvarende har vi også en økning i andelen kvinner i lufttransport med 2 prosent. Flybransjen har tradisjonelt flere kvinnelige ansatte; dette gjelder spesielt bakkemannskap og cabinpersonale. For konsernet som helhet er andelen kvinner økt med 1,5 prosent siste år.
Manglende formell kompetanse er fremdeles et hinder for å øke kvinneandelen blant sjøansatte, og i likhet med tidligere ser vi at det er flere menn enn kvinner som velger sjåføryrket på land.

Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

Det ytre miljø

Som transportbedrift påfører konsernet miljøet visse ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Det har gjennom flere år vært en bevisst satsing på miljøreduserende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet.

To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy. Det arbeides aktivt med miljøtiltak både hva gjelder tekniske forhold og holdningsskapende arbeid. Kystekspressen, et av rederiene i konsernet, drifter to av verdens mest miljøvennlige hurtigbåter relatert til ytre miljøpåvirkning, MS Terningen og MS Tyrhaug. Torghatten Trafikkselskap, et annet av konsernets rederier, bygger verdens første «biodiesel plug in hybrid» - ferge. Ferga får installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser, og motorene kan dermed utnyttes bedre. Konkret reduseres utslippene av CO2 med 60%, samtidig som drivstofforbruket går ned med 20%. I tillegg blir det 85 % mindre NOx (nitrogenoksider). 

Med et unntak er alle busselskap i konsernet sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning. De har konkrete målsettinger hva gjelder å redusere ytre miljøpåvirkninger. Dette gjøres blant annet gjennom opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet i sjåførkorpsene, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift og eksempelvis systematisk utskiftning av eldre kjøretøy. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.

Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter. Utviklingen av hybridfergen er for eksempel gjennomført i samarbeid med Multi Maritim. Dette gjøres med sikte på å påvirke morgendagens løsninger, som vi ser vil være mer effektiv og miljøvennlig.

Samfunnsansvar

Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:
 

 1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag, de grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.
 2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi er representert gjennom å samarbeide med MOT og støtte deres arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. Samarbeidet ble etablert med virkning fra 1. januar 2015 og fortsetter i 2016.

  Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå.

Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på.
 

Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som skal avdekke eventuell korrupsjon.

Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen.

Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2016. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

Widerøe Ground Handling AS overtok fra 1. februar 2016 virksomheten til SAS Ground Handling på alle regionale flyplasser i Norge. Dette innebærer overtakelse av medarbeidere, bygninger, utstyr og handlingkontrakter på 14 flyplasser. Selskapet betjener både SAS, Widerøe og eksisterende kunder, men har også ambisjon om å vokse på de flyplassene de er etablert på.

Fortsatt drift

Styret og konsernsjef mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2016 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Årsresultat og disponering

Styret og konsernsjef foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 2,50 pr. aksje for 2015. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

Avsatt til utbytte  23,8 MNOK
Overføring til annen egenkapital  -2,6 MNOK
Sum disponert 21,2 MNOK


Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2015.