Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
31.12.2014 31.12.2013 (1.000 NOK) Noter 31.12.2014 31.12.2013
    Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
   
0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 165 293 188 933
0 0 Sum immaterielle eiendeler 165 293 188 933
           
    Varige driftsmidler    
49 341 47 429 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,21 211 269 222 538
0 0 Skip og ferjer 7,21 4 283 215 2 432 001
0 0 Fly 7,21 0 1 347 300
2 448 4 424 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,21 777 762 1 003 268
51 788 51 853 Sum varige driftsmidler 5 272 246 5 005 107
           
    Finansielle anleggsmidler  
809 429 813 710 Investeringer i datterselskap 9,21 0 0
152 419 166 251 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11 258 416 236 199
13 250 12 106 Investeringer i aksjer og andeler 14,21 19 515 18 213
0 0 Andre langsiktige fordringer 18 237 960 8 224
284 284 17 501 Andre langsiktige fordringer konsern 18,25 0 0
520 0 Pensjonsmidler 15 54 881 42 040
1 259 902 1 009 568 Sum finansielle anleggsmidler 570 773 304 676
           
1 311 690 1 061 421 Sum anleggsmidler 6 008 312 5 498 716
           
    Omløpsmidler    
0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 174 644 193 005
           
50 636 273 Kundefordringer 21 549 357 386 822
0 0 Kundefordringer konsern 25 0 0
12 777 12 397 Andre fordringer 132 511 401 839
56 617 371 664 Andre fordringer konsern 25 0 0
120 031 384 334 Sum fordringer 681 867 788 661
           
4 429 8 481 Finansielle investeringer    14,17,23 14 290 9 538
77 624 43 415 Kontanter og kontantekvivalenter 17,23 639 787 827 657
82 053 51 896 Sum finansielle investeringer og kontanter 654 077 837 195
           
202 084 436 230 Sum omløpsmidler 1 510 588 1 818 861
           
1 540 669 1 497 651 SUM EIENDELER 7 518 901 7 317 577

 

Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
31.12.2014 31.12.2013 (1.000 NOK) Noter 31.12.2014 31.12.2013
    Egenkapital
Innskutt egenkapital
     
47 512 46 822 Aksjekapital 28 47 512 46 822
-638 -21 Egne aksjer   -638 -21
183 522 161 654 Overkurs   183 522 161 654
230 395 208 455 Sum innskutt egenkapital   230 395 208 455
           
    Opptjent egenkapital      
0 0 Fond for vurderingsforskjeller   35 373 44 684
637 165 642 720 Annen egenkapital   1 053 457 990 512
637 165 642 720 Sum opptjent egenkapital   1 088 830 1 035 196
0 0 Minoritetsinteresser   484 733 442 316
867 561 851 175 Sum egenkapital   1 803 959 1 685 967
           
    Gjeld

Avsetning for forpliktelser
     
3 197 2 763 Pensjonsforpliktelser 15 40 407 45 172
3 434 10 542 Utsatt skatt 12 176 253 138 630
0 0 Andre avsetninger forpliktelser 19 39 893 46 274
6 631 13 305 Sum avsetning forpliktelser   256 553 230 076
           
    Annen langsiktig gjeld      
493 972 278 998 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,20,21,23 3 723 732 3 505 421
40 452 25 903 Gjeld til selskap i samme konsern 25 0 0
  0 Øvrig langsiktig gjeld 20,21,24 113 251 206 464
534 424 304 901 Sum annen langsiktig gjeld   3 836 983 3 711 885
           
    Kortsiktig gjeld      
1 158 1 308 Leverandørgjeld   407 557 297 216
142 174 Leverandørgjeld konsern 25 0 0
2 404 3 992 Betalbar skatt 12 20 240 16 211
1 630 1 230 Skyldige offentlige avgifter   300 180 271 821
42 761 42 140 Utbytte   48 897 42 139
4 508 214 876 Annen kortsiktig gjeld   844 533 1 062 261
79 450 64 550 Annen kortsiktig gjeld konsern 25 0 0
132 053 328 270 Sum kortsiktig gjeld   1 621 406 1 689 648
           
673 108 646 476 Sum gjeld   5 714 942 5 631 609
           
1 540 669 1 497 651 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   7 518 901 7 317 576