Torghatten ASA   Konsern
2014 2013 (1.000 NOK) Indirekte metode 2014 2013
         
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
57 718 89 686 Resultat før skattekostnad 266 190 201 652
-2 184 0 Betalte skatter -14 443 -28 107
-98 1 227 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer 4 157 -15 139
3 944 4 341 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 606 848 386 422
-60 180 -95 385 Utbytte -1 510 0
733 1 058 Agio/disagio effekter 733 14 741
6 000 -1 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 6 792 -42
-2 028 15 294 Inntekt på investering i tilknyttet selskap -21 899 3 169
1 270 1 585 Endring kortsiktige fordringer -73 749 132 056
0 0 Endring varebeholdning 17 355 -4 663
-183 -3 259 Endring kortsiktig gjeld 133 220 -29 073
-2 349 1 094 Endring andre tidsavgrensede poster -227 590 -187 780
2 642 15 639 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 696 105 473 238
         
    Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
1 093 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 54 811 30 468
-4 869 -172 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -941 212 -384 661
0 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 13 389  
-6 368 -276 797 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -54 035 -13 502
0 0 Utbetaling ved kjøp av virksomhet 0 -575 952
18 516 16 380 Innbetaling ved salg finansielle objekter 8 566 16 380
0 16 032 Innbetaling ved salg av egne aksjer 0 16 032
100 150 63 900 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 1 510 0
-23 591 -16 018 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -23 591 -16 018
0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 2 686 326
0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -1 650 0
84 930 -196 675 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -939 526 -926 927
         
    Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
35 000 100 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 920 777 442 165
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 127 108  
-36 868 48 449 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 48 449
-32 026 -28 689 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -969 147 -248 521
0 0 Innbetaling på andre låneforhold 40  
0 0 Utbetaling på andre lånefordringer 0 -102 788
22 671 0 Innbetaling av egenkapital 31 893 293 478
-42 140 -37 457 Utbetaling utbytte -55 121 -56 398
-53 363 82 303 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 55 550 376 384
         
34 209 -98 733 Netto endring i bankinnskudd og kontanter -187 870 -77 305
43 415 142 148 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 827 657 753 689
0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 0 151 273
77 624 43 415 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 639 787 827 657