Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2014 2013 Skattekostnad 2014 2013
7 416 18 542 Betalbar skatt 35 090 29 168
-1 808 0 For lite/mye avsatt tidligere år -1 658 -2 520
-7 337 -14 595 Endring utsatt skatt 23 437 2 077
-1 729 3 947 Netto skattekostnad  56 868 28 724
         
    Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 27 %
57 718 89 686 Resultat før skatt 266 190 201 651
15 584 25 112 Skatt beregnet med 27 % (28 %) 71 871 56 462
-1 808 419 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år -1 752 -2 048
-16 640 -13 025 Utbytte/Konsernbidrag -16 640 -3 867
65 18 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag 4 500 -1 147
636 -378 Verdistigning aksjer/andeler 636 -378
-548 3 862 Resultat fra tilknyttet selskap -3 950 1 540
981 -11 671 Annet 2 203 -17 289
0 -390 Endret skattesats 0 -4 548
-1 729 3 947 Skattekostnad 56 868 28 724
         
-3 % 4 % Effektiv skattesats: 21 % 14 %
         
         
    Utsatt skatt og utsatt skattefordel
         
2014 2013 Negative midlertidige forskjeller 2014 2013
    Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 3 197 4 644
6 935 5 908 Driftsmidler 7 803 19 767
3 197 2 763 Netto pensjonsforpliktelser 39 628 7 397
0 0 Gevinst/tapskonto 685 856
150 150 Andre forskjeller 12 120 1 150
0 0 Underskudd til fremføring 556 796 366 931
10 282 8 821 Sum negative midlertidige forskjeller 620 231 400 746
         
    Positive midlertidige forskjeller
  0 Driftsmidler 1 156 847 337 091
22 479 28 099 Gevinst/tapskonto 70 515 84 488
0 19 768 Andeler i deltagerlignede selskaper 0 19 768
520 0 Netto pensjonsmidler 43 987 27 715
0 0 Andre forskjeller 1 671 445 130
23 000 47 867 Sum positive midlertidige forskjeller 1 273 020 914 191
         
12 717 39 046 Netto midlertidige forskjeller 652 789 513 445
         
3 434 10 542 Netto utsatt skatteforpliktelse 176 253 138 630
         
    Betalbar skatt i balansen
7 416 18 542 Betalbar skatt i skattekostnaden 35 090 29 168
-5 011 -14 550 Skattevirkning av konsernbidrag -14 850 -14 550
0 0 Betalbar skatt oppkjøp 0 1 593
2 404 3 992 Betalbar skatt i balansen 20 240 16 211