Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

(1.000 NOK) 2014 2013
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 155 191 131 927
Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 9 367 416 9 361 105
Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 16,6 14,1

 

Utvannet resultat pr. aksje
Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2013 og 2014.