Gammel AFP
Gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier t.o.m. 2015. Selskapenes andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet.

Ny AFP
Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn.

Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2015 er premien fastsatt til 2,00 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

Torghatten ASA
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     321
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     393
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -224
Administrasjonskostnader     0
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     416
Aga     31
Årets pensjonskostnad     937
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2014
  Sikret Usikret Sum
Ending brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 5 408 4 289 9 697
Aga 45 401 446
Nåverdien av årets opptjening 208 112 321
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 221 173 393
Aktuariell tap/gevinst 478 261 739
Utbetaling pensjon/fripoliser -45 -157 -202
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 6 315 5 079 11 394
 
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 5 112   5 112
Forventet avkastning på pensjonsmidler 224   224
Aktuariell tap/gevinst 91   91
Premieinnbetalinger -45   -45
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 5 383 0 5 383
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført estimatavvik -1 453 -1 882 -3 335
Ikke resultatført planendringer      
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -520 3 197 2 677
 
Forventet premieutbetaling neste år     0
Forventet utbetaling neste år     45
       
Endringer i forpliktelsen      
      2014
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      1 918
Resultatført pensjonskostnad     937
Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -178
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     2 677
 
Konsernet
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     11 872
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     9 769
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -7 200
Administrasjonskostnader     1 863
Resultatførte planavvik/estimatendringer     1 514
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     -164
Endring i regnskapsført forpliktelse ved endret AFP-ordning     21
Aga     4 105
Årets pensjonskostnad     21 780
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2014
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 172 076 82 022 254 098
Aga 1 478 11 041 12 519
Nåverdien av årets opptjening 7 184 3 816 11 001
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 6 759 3 010 9 769
Aktuariell tap/gevinst 14 435 14 561 28 996
Avvikling ordning 0 0 0
Utbetaling pensjon/fripoliser -5 410 -16 012 -21 422
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 196 523 98 438 294 960
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 159 158 0 159 158
Uttak av midler ifbm virksomhetsoverdragelse 0 0 0
Forventet avkastning på pensjonsmidler 7 200 0 7 200
Aktuariell tap/gevinst -3 618 0 -3 618
Avvikling ordning 0 0 0
Administrasjonskostnader -1 863 0 -1 863
Premieinnbetalinger 17 628 0 17 628
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -5 410 0 -5 410
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 173 094 0 173 094
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført estimatavvik -55 281 -3 986 -59 267
Ikke resultatført planendringer -10 466 -54 483 -64 948
Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -42 318 39 969 -2 349
 
Forventet premieutbetaling neste år     18 191
Forventet utbetaling neste år     18 325
       
Endinger i forpliktelsen
      2014
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      11 495
Resultatført pensjonskostnad     21 780
Forpliktelse oppkjøpt virksomhet     -35 624
Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     0
Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -2 349
 
Balanseførte pensjonsmidler     42 757
Balanseført innskuddsfond     12 125
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     54 881
Balanseførte pensjonsforpliktelse     40 407
 
      2014
Diskonteringsrente     3,00 %
Årlig G-regulering     3,00 %
Avkastning på pensjonsmidler     3,80 %
Lønnsvekst     3,25 %
Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,10 %
Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
 
      2014
Omløpsobligasjoner     15,3 %
Anleggsobligasjoner     32,6 %
Pengemarked     23,5 %
Aksjer     7,2 %
Eiendom     14,2 %
Annet     7,3 %
SUM     100 %