Varebeholdningen består av ferdigvarer.

Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.