Mor   Konsern
2014 2013 (1.000 NOK) 2014 2013
4 429 8 481 Finansielle investeringer 14 290 9 538
77 624 43 415 Kontanter og kontantekvivalenter 639 787 827 657
82 053 51 896 Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 654 077 837 195


Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 84 MNOK, herav 0,7 MNOK i morselskapet.

Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 12 MNOK. Widerøe Flyveselskap AS har en garanti på 60 MNOK.