Mor   Konsern
Fordringer med forfall
senere enn ett år
2014 2013   2014 2013
Andre langsiktige fordringer 0 0   237 960 8 224
Andre langsiktige fordringer konsern 284 284 17 501   0 0
Sum langsiktige fordringer 284 284 17 501   237 960 8 224
 
  Mor   Konsern
Langsiktig gjeld med forfall
senere enn 5 år
2014 2013   2014 2013
Gjeld til kredittinstitusjoner 95 032 60 984   1 476 635 1 881 710
Sum 95 032 60 984   1 476 635 1 881 710
Av andre langsiktige fordringer utgjør deltakelse i obligasjonslån MNOK 224, som samlet har en markedsverdi på 99,0 % av anskaffelseskost. 
 
  Mor   Konsern
Andre fordringer med forfall
i 2014
2014 2013   2014 2013
Andre fordringer  10 777 12 397   132 511 401 839
Sum 10 777 12 397   132 511 401 839