Torghatten ASA
Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
Gjeld til kredittinstitusjoner 493 972
Sum gjeld sikret ved pant 493 972
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Aksjer, ref note 10 81 948
Driftsløsøre, inventar og lignende 2 448
Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
Bygninger og tomter 49 341
Sum eiendeler 133 736

 

I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
TrønderBilene as 4 234 Aksjer
Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
Nesodden Bundefjorden DS 3 250 Aksjer
Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
WF Holding AS 510 Aksjer

Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 46,45 MNOK, Torghatten Nord AS maksimalt opp til 6,0 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 108 MNOK.
Torghatten ASA har, sammen med Fjord 1 AS, stilt som selvskyldnerkausjonist overfor WF Holding AS' låneforpliktelser oppad begrenset til 50 MNOK.

Garantiansvar 1830


Garantistillelser gjelder garantistillelser i forbindelse med kontraktsgarantier vedrørende nødvendige garantistillelser innen reisebyrådrift, samt garantistillelser i henhold til forskrifter og EØSreglene vedrørende adgang til yrket i person- og godstransport.

Konsern
Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 723 732
Sum gjeld sikret ved pant 3 723 732
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Aksjer 81 948
Kundefordringer 549 357
Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 5 060 977
Bygninger og tomter 211 269


Garantier i Torghatten konsern
Garantistillelser på 324,1 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasing- og skattetrekksgarantier.

Garantier i andre døtre
Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

Covenants krav
Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.