Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

Forretningssegment

Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.

Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000) 2014 2014 2014 2014 2014 2014
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 658 162 353 259 3 177 653 0 0 4 189 074
Kontraktsinntekter 1 289 707 1 376 274 629 112 0 0 3 295 093
Andre inntekter 213 847 96 232 0 336 557 56 645 703 281
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 161 716 1 825 766 3 806 765 336 557 56 645 8 187 448
             
Sum inntekter 2 161 716 1 825 766 3 806 765 336 557 56 645 8 187 448
             
Andre driftskostnader 1 862 193 1 604 705 3 319 784 302 421 29 204 7 118 308
Avskrivninger 190 671 125 495 244 101 22 822 23 759 606 848
             
Driftsresultat segment 108 852 95 565 242 880 11 313 3 682 462 292
             
             
Netto finansinntekter/-kostnader -57 430 -11 124 -159 359 -2 888 21 277 -209 523
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 11 393 0 0 2 028 13 421
Resultat før skattekostnad 51 422 95 834 83 522 8 425 26 988 266 190
Skattekostnad -7 863 -23 856 -24 380 -336 -433 -56 868
Årets resultat 43 559 71 978 59 142 8 089 26 554 209 322
Herav minoritetens andel av resultat 2 272 710 35 108 16 555 -514 54 130
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 2 655 303 549 237 2 122 319 122 205 559 249 6 008 312
Omløpsmidler 304 678 436 286 427 729 185 453 156 443 1 510 588
Totale Eiendeler 2 959 981 985 522 2 550 047 307 658 715 691 7 518 901
             
Langsiktig gjeld 1 840 804 456 476 1 092 157 68 341 635 759 4 093 536
Kortsiktig gjeld 332 800 269 274 852 501 88 465 78 366 1 621 406
Sum Gjeld  2 173 604 725 750 1 944 658 156 806 714 125 5 714 942

 

Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000) 2013 2013 2013 2013 2013 2013
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 709 595 469 408 753 303 0 0 1 932 306
Kontraktsinntekter 1 181 404 1 165 117 172 276 0 0 2 518 796
Andre inntekter 196 043 69 787 0 321 087 67 729 654 646
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 087 042 1 704 312 925 579 321 087 67 729 5 105 749
             
Sum inntekter 2 087 042 1 704 312 925 579 321 087 67 729 5 105 749
             
Andre driftskostnader 1 800 675 1 518 768 763 913 278 058 62 062 4 423 476
Avskrivninger 186 959 108 530 60 317 24 817 5 798 386 422
Nedskrivninger           0
             
Driftsresultat segment 99 407 77 014 101 349 18 212 -131 295 851
             
             
Netto finansinntekter/-kostnader -62 857 -8 856 -30 378 -4 657 14 219 -92 530
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 -1 669 -1 669
Resultat før skattekostnad 36 550 68 157 70 971 13 555 12 419 201 652
Skattekostnad -6 077 -17 373 -14 453 507 8 672 -28 724
Årets resultat 30 473 50 785 56 518 14 061 21 091 172 928
Herav minoritetens andel av resultat 3 045 4 136 27 694 5 032 1 094 41 001
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 2 419 202 630 720 2 014 465 124 361 309 968 5 498 716
Omløpsmidler 349 640 470 217 494 338 149 541 355 125 1 818 861
Totale Eiendeler 2 768 841 1 100 937 2 508 803 273 902 665 093 7 317 577
             
Langsiktig gjeld 1 764 629 500 442 1 205 760 101 523 369 606 3 941 961
Kortsiktig gjeld 335 392 277 914 730 414 70 516 275 412 1 689 648
Sum Gjeld  2 100 021 778 356 1 936 174 172 039 645 019 5 631 609

 

Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet
Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.

 

I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

Geografisk segment
Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt  er opptjent i Norge og alle  eiendeler er lokalisert i Norge.