Torghatten ASA    
(1.000 NOK) 2014 2013
Lønninger 10 222 9 360
Folketrygdavgift 1 344 1 141
Pensjonskostnader 994 1 091
Andre ytelser 179 210
Totale lønnskostnader 12 739 11 802
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8

 

Konsern    
(1.000 NOK) 2014 2013
Lønninger 2 954 503 1 788 653
Folketrygdavgift 189 175 189 778
Pensjonskostnader 80 326 82 565
Andre ytelser 74 906 63 037
Totale lønnskostnader 3 298 910 2 124 033
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 4274 3168

 

Ytelser til ledende personer
Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon. 
 

  Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 1 904 5 1 909 347
Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 1 816 5 1 821 36

 

Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. Det foreligger en pensjonsforpliktelse på konsernsjef fra 62 til 67 år. Konsernsjef har 6 måneders oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra fratreden. 

Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE
Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.
Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.
De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.
Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette. 
Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet. 

  Torghatten ASA Konsern
Revisjon (1.000 NOK) 2014 2013 2014 2013
Lovpålagt revisjon 260 260 4 444 2 973
Andre attestasjonstjenester 9 0 206 180
Skattemessig bistand 13 16 255 200
Regnskapsmessig bistand 40 20 767 300
Andre tjenester utenfor revisjonen 88 0 388 943
Totale revisjonstjenester 410 296 6 060 4 596
Andre revisorer enn konsernrevisor     2 052 259
Konsernrevisor 410 296 4 008 4 337

 

Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2014 2013
Kjell Inge Skaldebø styreleder 95 85
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 70 60
Tor Andenæs medlem 70 30
Audhild Bang Rande medlem 70 60
Torstein Moe medlem 70 60
Janne Merete Stene ansatterep.  70 20
Geir Sørensen ansatterep. 70 20
Brynjar Kroknes vararepresentant 24 0
Robert Arnfinn Tønne medlem (avgått i 2013) 0 30
Helge Witzø ansatterep. (avgått i 2013) 0 40
Jon Ole Ruud ansatterep. (avgått i 2013) 0 40
Totalt styrehonorar   539 445