Torghatten ASA      
(1.000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Annet driftsløsøre SUM
Anskaffelseskost pr. 1.1. 114 401 0 53 333 167 734
Tilgang/oppkjøp 4 937 0 34 4 971
Avgang 0 0 7 078 7 078
Anskaffelseskost pr. 31.12. 119 338 0 46 289 165 627
         
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 66 971 0 48 908 115 880
Årets avskrivning 3 026 0 918 3 944
Årets nedskrivning 0 0 0 0
Avgang avskrivning 0 0 5 985 5 985
Sum akk. avskrivninger 69 997 0 43 841 113 838
Bokført verdi pr. 31.12. 49 341 0 2 448 51 788

 

Økonomisk levetid 0-20 år 20-30 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

 

Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 344 484 3 227 529 1 387 928 1 705 896 6 665 837
Tilgang/oppkjøp 11 884 462 655 611 232 206 449 1 292 220
Avgang 3 427 45 442 17 491 506 634 572 994
Anskaffelseskost pr. 31.12. 352 941 3 644 742 1 981 669 1 405 712 7 385 064
           
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 121 946 795 527 40 628 702 628 1 660 730
Årets avskrivning 20 339 201 485 186 996 172 656 581 476
Årets nedskrivning 0 0 0 0 0
Avgang avskrivning 614 16 916 -135 475 247 335 129 389
Sum akk. avskrivninger 141 672 980 096 363 099 627 950 2 112 818
Bokført verdi pr. 31.12. 211 269 2 664 645 1 618 570 777 762 5 272 246

 

Økonomisk levetid 0-50 år 15-35 år 8-10 år 3-15 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

 

Bygninger
Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.