Torghatten ASA     Konsern
2014 2013 (1.000 NOK) Noter 2014 2013
14 701 18 457 Salgsinntekter 4 8 174 117 5 092 188
0 0 Annen driftsinntekt 13 331 13 561
14 701 18 457 Driftsinntekter 4,5 8 187 448 5 105 749
           
0 0 Varekostnad   162 545 133 980
12 739 11 801 Lønnskostnad 6 3 298 910 2 124 016
8 176 10 590 Annen driftskostnad 6,24 3 652 392 2 165 480
20 915 22 391 Sum driftskostnader før avskrivning 7 113 848 4 423 476
           
-6 213 -3 934 Driftsresultat før avskrivning 1 073 601 682 273
           
3 944 4 341 Avskrivning 7,8 611 309 386 422
-10 157 -8 275 Driftsresultat 462 292 295 851
           
    Finansinntekter og finanskostnader  
59 925 97 931 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
2 028 -13 794 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 13 421 -1 669
1 157 1 873 Annen renteinntekt 39 543 45 384
27 719 28 949 Annen renteinntekt konsern 0 0
2 637 3 954 Annen finansinntekt 11 78 427 8 969
-3 076 171 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler -5 841 237
-2 781 0 Nedskrivning anleggsaksjer 0 0
-19 232 -18 281 Annen rentekostnad -153 026 -120 186
-341 -351 Annen rentekostnad konsern 0 0
-414 -2 491 Annen finanskostnad 11 -168 625 -26 934
67 621 97 961 Sum finansposter -196 102 -94 199
           
57 464 89 686 Ordinært resultat før skattekostnad 266 190 201 652
-2 026 3 947 Skattekostnad på ordinært resultat 12 56 868 28 724
           
59 490 85 739 Årets resultat 209 322 172 928
           
    Tilordnet    
59 490 85 739 Majoritetsinteresser 155 191 131 927
    Minoritetsinteresser 54 130 41 001
           
    Resultat pr aksje 13 16,6 14,2