Generelt
Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet. 
Selskapet er notert på OTC-listen og har ca 1740 aksjonærer.

Virksomheten

Sjøtransport
Konsernet opererer en flåte på omtrent 100 fartøy.
Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten.

Landtransport
Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1200 busser gjennom sine datterselskap.
Driften foregår fra Agder fylke i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og Flybussekspressen AS. Trønderbilene as driver buss- og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms.

Flytransport
Konsernet opererer 42 fly gjennom datterselskapet Widerøe's Flyveselskap AS. 
Widerøe's Flyveselskap AS er Nordens største regionale flyselskap, med 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge.

Annen maritim- og øvrig virksomhet
I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernet eierskap i shippingvirksomhet. 

Entreprenørvirksomheten drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet.

Konsernet eier 32 prosent i det børsnoterte transportselskapet NTS ASA. Selskapets hovedaktivitet er transport- og servicetjenester primært rettet mot havbruksnæringen. NTS sin hovedaktivitet foregår i datterselskapet Norsk Fisketransport AS som driver brønnbåtvirksomhet, samt i Folla Sjøtransport AS og KB Dykk AS.

Konsernet har en betydelig eierpost i det børsnoterte selskapet Havila Shipping ASA. Konsernet har også eierskap i andre shippingvirksomheter, hovedsakelig innen olje- og offshorerelatert virksomhet. For tiden driftes ingen av skipene i egen regi.

Hendelser i 2014

Følgende hendelser trekkes frem for 2014:

  • Trønderbilene AS kjøper Røros kommune sin eierandel i Gauldal Østerdal Buss AS og blir 100 % eier av selskapet. Selskapene gjennomfører deretter en fusjon og styrker med det sin konkurransekraft i anbudsmarkedet for busstrafikk.
  • Torghatten Nord AS signerer ferjekontrakt med Nordland Fylkeskommune om drift av fylkesveifergesambandet Fiskebøl – Melbu for perioden 2015 til 2022 og befester vår posisjon som ledende aktør for ferjetransport i regionen Lofoten og Vesterålen.
  • Trønderbilene AS signerer kontrakt med Hedmark Trafikk ang. bussanbud på Hedmark. Anbudet omfatter kjøring i 11 kommuner i fylket og startes opp 1. juli 2015.
  • Bastø Fosen AS inngår kontrakt med Statens Vegvesen om drift av fergesambandet Moss – Horten for perioden 2016 til 2026. Det kontraheres tre ferjer, samt starter oppgradering av tre av våre eksisterende ferjer som skal trafikkere sambandet. 

Konsernet har ellers lagt bak seg et godt driftsår, og har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktør innen persontransport.


Økonomi

Resultat
Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 266,2 MNOK for 2014, mot 201,7 MNOK i 2013. Sum driftsinntekter var 8.187 MNOK, mot 5.106 MNOK i 2013. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.069,1 MNOK i 2014, mot 682,3 MNOK i 2013. Driftsresultat viser et overskudd på 462,3 MNOK mot 295,9 MNOK året før.

Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 57,7 MNOK mot 89,7 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 59,4 MNOK mot 85,7 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 14,7 MNOK mot 18,5 MNOK året før.

Konsernet har en likviditetsbeholdning på 639,8 MNOK ved utgangen av 2014 mot 827,7 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko, valutarisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 22 og 23. 

Balanse
Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 541 MNOK mot 1 498 MNOK året før. 
I konsernet er tilsvarende tall 7 519 MNOK og 7 318 MNOK. Av anleggsmidlene på 6 008 MNOK utgjør varige driftsmidler 5 272 MNOK.

I morselskapet er egenkapitalen økt fra 851,2 MNOK til 867,6 MNOK og i prosent endret fra 56,8 prosent til 56,3 prosent. Tilsvarende er tallene for konsernet endret fra 23 prosent til 24 prosent. Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen.

Markedsforhold
Innenfor persontransport pågår endringsprosesser i alle segmenter, hvor det blant annet fortsatt er en utvikling mot færre og større selskap. For konsernet er det viktig å ha et aktivt forhold til disse utviklingstrendene for både å sikre og videreutvikle virksomheten i årene fremover.

Spesielt på sjøsiden medfører anbudene at man må ha betydelig kapital for å være med, og hvor det i enkelte anbud kreves milliardinvesteringer. De fleste fergesambandene i Norge har nå vært ute på anbud.

Når det gjelder buss så har store deler av produksjonen vært ute på anbud de siste årene. All bussproduksjon skal være konkurranseutsatt innen 2018. For å være konkurransedyktig i disse anbudene stilles det store krav til effektivitet.

For flytransport er det også betydelig konkurranse og da spesielt på de kommersielle rutene. Det er viktig å ha høy fokus på effektiv drift for å kunne fortsette å være en aktør både på de kommersielle rutene og på anbudsruter videre fremover.

Det er konsernets mål at den sterke posisjonen vi har som et ledende nasjonalt transportkonsern både skal opprettholdes og videreutvikles. Samlet hadde konsernet omtrent 65 millioner passasjerer på våre transportmidler gjennom 2014.

Eierstyring og selskapsledelse
Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2010”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at de vedtatte strategier implementeres i praksis, og at de oppnådde resultatene er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal bidra til størst mulig verdiskapning over tid til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:
- Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
- Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
- Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
- Likebehandle alle aksjonærer. 

Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:
- Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
- Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
- Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet. 

Arbeidsmiljø og personalforhold 

Fravær 
Vi har hatt en kontinuerlig forbedring i utvikling av sykefraværet de siste seks årene, og dette gjelder både korttidsfravær og totalt fravær. Siste år har vi imidlertid hatt en liten økning, denne er jevnt fordelt på alle områder i konsernet. Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen, og forsterker vårt fokus på oppfølgingsarbeidet i alle deler av konsernet for å snu siste års utvikling.

I 2014 var sykefraværet i konsernet 8 prosent mot 7,7 prosent i 2013. Morselskapet hadde et sykefravær på 2 prosent i 2014, i 2013 var dette 0. Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 9 prosent i 2014 mot 7,8 prosent i 2013. Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 9,1 prosent i 2014 mot 8 prosent i 2013. Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 6,1 prosent i 2014 mot 5,9 prosent i 2013.

Det arbeides systematisk med fraværsoppfølging i konsernets selskaper og vi er opptatt av at oppfølgingsarbeidet og virkemidlene tilpasses de utfordringer vi står overfor. Ledere er nøkkelpersoner i oppfølgingsarbeidet, og det er viktig at disse benytter riktige virkemidler. Dette gjelder selvsagt både i forhold til forebygging og oppfølging. Flere av konsernets selskaper har avtale med trygdemyndighetene som IA – bedrift (inkluderende arbeidsliv).

Skader
Antall personskader omhandler både egne ansatte og passasjerer.

Sjøtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 37 personskader i 2014 og av disse var 29 relatert til egne ansatte hvorav 23 medførte fravær. Tilsvarende tall i 2013 var 29 personskader, 20 var relatert til egne ansatte og 8 av disse igjen medførte fravær. Vi har hatt en økning av skader blant egne ansatte, men en knapp reduksjon i forhold til passasjerskader med 8 i 2014 mot 9 i 2013. Ingen personskader er klassifisert som alvorlige.

Landtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 14 personskader i 2014 hvorav 5 er relatert til egne ansatte. I 2013 var tilsvarende tall 19 hvorav 4 var relater til egne ansatte. Blant egne ansatte er det en marginal økning fra 4 personskader i 2013 til 5 i 2014, mens det blant passasjerer er en klar nedgang fra 15 i 2013 til 9 i 2014.

Lufttransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 34 personskader hvorav 31 er registrert blant egne ansatte, 13 av disse medførte fravær. Hva gjelder passasjerskader ble det registrert en økning fra 1 skade i 2013 til 3 i 2014, men skader blant ansatte er likt med foregående år.

Vi søker stadig å forbedre vår evne til å arbeide forebyggende for å minimere risiko for at uforutsette hendelser oppstår. Middel i denne sammenhengen er kompetansebygging og erfaringsutvekslinger både internt i konsernet og mot eksterne samarbeidspartnere.

Likestilling og diskriminering
Konsernet hadde 4 618 ansatte ved utgangen av 2014. Antall kvinner utgjorde 840 i antall, tilsvarende 18,2 prosent. Antall ansatte fordelte seg med 1 122 innenfor Sjøtransport, hvorav 180 kvinner (16 prosent), og 1760 innenfor Landtransport, hvorav 158 kvinner (9 prosent), 1499 innenfor lufttransport hvorav 465 kvinner (31 prosent) og 237 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 37 kvinner (15,6 prosent). I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent.

Balansen mellom kjønnene kan i stor grad tilskrives at kollektivtransportbransjen på sjø og land tradisjonelt har vært en bransje hvor menn har vært dominerende i antall. Lufttransport har tradisjonelt flere kvinnelige ansatte; dette gjelder spesielt bakkemannskap og cabinpersonale. Fortsatt er manglende formell kompetanse et hinder for å øke kvinneandelen blant sjøansatte, og tilsvarende ser vi at det er flere menn enn kvinner som velger sjåføryrket på land.

Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

Det ytre miljø
Som transportbedrift påfører konsernet miljøet visse ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Det har gjennom flere år vært en bevisst satsing på miljøreduserende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet.

To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy. Det arbeides aktivt med miljøtiltak både hva gjelder tekniske forhold og holdningsskapende arbeid. Kystekspressen, et av rederiene i konsernet, satte for eksempel i drift to nye hurtigbåter i 2014, MS Terningen og MS Tyrhaug. Disse er verdens mest miljøvennlige hurtigbåter i forhold til ytre miljøpåvirkning.

Med et unntak er alle busselskap i konsernet sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning. De har konkrete målsettinger hva gjelder å redusere ytre miljøpåvirkninger. Dette gjøres blant annet gjennom opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet i sjåførkorpsene, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift og eksempelvis systematisk utskiftning av eldre kjøretøy. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.

Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter. Dette med sikte på å påvirke morgendagens løsninger, som igjen forventes å være mer effektiv og miljøvennlig.

Samfunnsansvar

Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:

1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag, de grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.

2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi er representert gjennom å samarbeide med MOT og støtte deres arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. Samarbeidet ble etablert med virkning fra 1. januar 2015.

Sitat hentet fra medias dekning ved inngåelse av avtalen:
«MOT er svært stolt og glad for å ha fått Torghatten ASA som Samarbeidspartner med MOT, sier Sigrun Vårvik, partneransvarlig næringsliv i Norge. -Torghatten ASA er en solid bedrift med gode verdier, som passer svært godt sammen med MOT. Samtidig har Torghatten ASA sterk forankring i mange lokalsamfunn i Norge, og i mange av disse er MOT godt etablert, sier Vårvik, som gleder seg til å samarbeide med Torghatten ASA.»

Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå.

Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på.

Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som skal avdekke eventuell korrupsjon.

Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen. Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2015. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

Fortsatt drift 
Styret og konsernsjef mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. 

Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2015 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Årsresultat og disponering
Styret og konsernsjef foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 4,50 pr. aksje for 2014. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

Avsatt til utbytte  42,7 MNOK
Overføring til annen egenkapital  16,8 MNOK
Sum disponert 59,5 MNOK


Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2014.