Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
31.12.2015 31.12.2014 (1.000 NOK) Noter 31.12.2015 31.12.2014
    Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
   
0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 141 305 165 293
0 0 Sum immaterielle eiendeler 141 305 165 293
           
    Varige driftsmidler    
44 533 49 341 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,21 190 803 211 269
0 0 Skip og ferjer 7,21 2 693 066 2 664 645
0 0 Fly 7,21 1 525 274 1 618 570
1 673 2 448 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,21,24 809 424 777 762
46 206 51 788 Sum varige driftsmidler 5 218 568 5 272 246
           
    Finansielle anleggsmidler  
802 429 824 029 Investeringer i datterselskap 9,21 0 0
60 188 152 419 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,21 62 175 258 416
10 875 13 250 Investeringer i aksjer og andeler 14,21 23 726 19 515
0 0 Andre langsiktige fordringer 18 246 000 237 960
287 560 284 284 Andre langsiktige fordringer konsern 18,23,25 0 0
2 382 520 Pensjonsmidler 15 60 437 54 881
1 163 433 1 274 502 Sum finansielle anleggsmidler 392 338 570 773
           
1 209 639 1 326 290 Sum anleggsmidler 5 752 210 6 008 312
           
    Omløpsmidler    
0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 173 128 174 644
           
447 636 Kundefordringer 21 437 079 549 357
4 325 2 456 Kundefordringer konsern 25 0 0
9 757 10 777 Andre fordringer 18 169 377 132 511
117 015 118 456 Andre fordringer konsern 25 0 0
131 543 132 325 Sum fordringer 606 456 681 867
           
13 934 4 429 Finansielle investeringer    14,17,23 213 878 14 290
13 387 77 624 Kontanter og kontantekvivalenter 17,23 799 895 639 787
27 321 82 053 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 013 773 654 077
           
158 864 214 378 Sum omløpsmidler 1 793 357 1 510 588
           
1 368 504 1 540 669 SUM EIENDELER 7 545 567 7 518 901

 

Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
31.12.2015 31.12.2014 (1.000 NOK) Noter

31.12.2015

31.12.2014
    Egenkapital
Innskutt egenkapital
     
47 512 47 512 Aksjekapital 28 47 512 47 512
-638 -638 Egne aksjer   -638 -638
183 522 183 522 Overkurs   183 522 183 522
230 396 230 395 Sum innskutt egenkapital   230 396 230 395
           
    Opptjent egenkapital      
16 588 0 Fond for vurderingsforskjeller   37 443 35 373
557 561 637 165 Annen egenkapital   1 290 369 1 053 547
574 149 637 165 Sum opptjent egenkapital   1 327 802 1 088 830
0 0 Minoritetsinteresser   548 210 484 733
804 545 867 561 Sum egenkapital   2 106 408 1 803 959
           
    Gjeld

Avsetning for forpliktelser
     
3 803 3 197 Pensjonsforpliktelser 15 29 374 40 407
2 674 3 434 Utsatt skatt 12 259 870 176 253
0 0 Andre avsetninger forpliktelser 19 39 128 39 893
6 477 6 631 Sum avsetning forpliktelser   328 372 256 553
    Annen langsiktig gjeld      
447 129 493 972 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,20,21,23 3 489 941 3 723 732
70 032 40 452 Gjeld til selskap i samme konsern 25 0 0
0 0 Øvrig langsiktig gjeld 20,21,24 97 326 113 251
517 161 534 424 Sum annen langsiktig gjeld   3 587 267 3 836 983
    Kortsiktig gjeld      
1 633 1 158 Leverandørgjeld   314 885 407 557
161 142 Leverandørgjeld konsern 25 0 0
1 825 2 404 Betalbar skatt 12 5 809 20 240
1 316 1 630 Skyldige offentlige avgifter   225 686 300 180
23 756 42 761 Utbytte   39 449 48 897
6 230 4 508 Annen kortsiktig gjeld   937 691 844 533
5 400 79 450 Annen kortsiktig gjeld konsern 25 0 0
40 321 132 053 Sum kortsiktig gjeld   1 523 520 1 621 406
563 959 673 108 Sum gjeld   5 439 159 5 714 942
           
1 368 504 1 540 669 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   7 545 567 7 518 901