Torghatten ASA   Konsern
2015 2014 (1.000 NOK) Indirekte metode 2015 2014
         
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
33 280 57 718 Resultat før skattekostnad 483 397 266 190
-8 019 -2 184 Betalte skatter -25 752 -14 442
-2 618 -98 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer -15 537 4 157
3 729 3 944 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 646 884 606 848
-59 170 -60 180 Utbytte 0 -1 510
0 733 Agio/disagio effekter 0 733
-9 514 6000 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -68 282 6 792
31 443 -2 028 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 284 -21 899
-1 564 1 270 Endring kortsiktige fordringer 112 277 -73 749
0 0 Endring varebeholdning 1 516 -17 355
494 -183 Endring kortsiktig gjeld -92 671 133 220
-2 094 -2 349 Endring andre tidsavgrensede poster -37 456 -227 590
-14 033 2 642 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 014 661 696 105
         
    Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
4 453 1 093 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 104 923 54 811
0 -4 869 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -658 602 -941 212
2 291 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 2 416 13 389
0 -6 368 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -8 431 -54 035
1 817 18 516 Innbetaling ved salg finansielle objekter 1 817 8 566
4 000 0 Innbetaling ved salg av egne aksjer 4 000 0
55 411 100 150 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 0 1 510
-4 257 -23 591 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -4 257 -23 591
0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 10 022 2 686
0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -5 383 -1 650
63 716 84 930 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -553 495 -939 526
         
    Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
23 427 35 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 257 057 920 777
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 127 108
-24 316 -36 868 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
-70 270 -32 026 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -506 773 -969 147
0 0 Innbetaling på andre låneforhold 40 40
0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -255 0
0 22 671 Innbetaling av egenkapital 490 31 893
-42 761 -42 140 Utbetaling utbytte -51 0641 -55 121
-113 919 -53 363 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -300 505 55 550
-64 238 34 209 Netto endring i bankinnskudd og kontanter 160 661 -187 870
77 624 43 415 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 639 787 827 657
  0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer -553 0
13 387 77 624 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 799 895 639 787