Torghatten ASA            
Tilknyttede selskap
(1.000 NOK)
Eierandel Bokført verdi 31.12.14 Tilgang/ avgang 2014 Resultatandel/endring egenkapital 2015 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.15
North Sea Safety KS 50 % 63 038 0 -6 694 0 56 345
Team Beredskap Sp/f 30 % 7 433 0 -3 590 0 3 840
Sum tilknyttede selskaper   70 468 0 -10 284 0 60 188

 

Konsern            
Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.14 Tilgang/
avgang 2015
Resultatandel/endring egenkapital 2015 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.15
North Sea Safety KS 50 % 63 038 0 -6 694 0 56 345
Team Beredskap Sp/f 30 % 7 433 0 -3 590 0 3 840
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
Sum tilknyttede selskaper   72 456 0 -10 284 0 62 175

 

Bokført verdi pr. 31.12.14 avviker fra fjorårsregnskapet, da aksjer i NTS ASA, Namsos Invest AS og Havila Shipping ASA er omklassifisert til finansielle omløpsmidler pr. 1.1.15.

Sammenfattet finansiell informasjon pr 31.12.15 om de enkelte tilknyttede selskapene.

Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
North Sea Safety KS Rederi 247 574 145 290 102 284 32 345 -19 699
Team Beredskap Sp/f Rederi 27 267 27 267 13 860 58 640 -13 365
Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 16 264 8 627 7 637 14 173 1 284

 

Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
Team Beredskap Sp/f 2007 Færøyene 30 % 30 %
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %