Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2015 2014 Skattekostnad 2015 2014
7 225 7 416 Betalbar skatt 36 323 35 090
5 614 -1 808 For lite/mye avsatt tidligere år 5 614 -1 658
-759 -7 337 Endring utsatt skatt 58 462 23 437
12 080 -1 729 Netto skattekostnad  100 400 56 868
         
    Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 27 %
33 280 57 718 Resultat før skatt 483 397 266 190
8 986 15 584 Skatt beregnet med 27 % (28 %) 130 517 71 871
5 614 -1 808 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år 5 614 -1 752
-8 883 -16 640 Utbytte/Konsernbidrag -304 -16 640
188 65 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag -17 230 4 500
3 804 636 Verdistigning aksjer/andeler 3 804 636
2 553 -548 Resultat fra tilknyttet selskap -849 -3 950
32 981 Annet -364 2 203
-214 0 Endret skattesats -20 790 0
12 080 -1 729 Skattekostnad 100 400 56 868
         
36 % -3 % Effektiv skattesats: 21 % 21 %
         
         
    Utsatt skatt og utsatt skattefordel
         
2015 2014 Negative midlertidige forskjeller 2015 2014
0 0 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 39 149 3 197
7 694 6 935 Driftsmidler 7 446 7 803
3 803 3 197 Netto pensjonsforpliktelser 31 006 39 628
0 0 Gevinst/tapskonto 512 685
50 150 Andre forskjeller 1 101 12 120
0 0 Underskudd til fremføring 408 371 556 796
11 547 10 282 Sum negative midlertidige forskjeller 487 548 620 231
         
    Positive midlertidige forskjeller
0 0 Driftsmidler 1 371 682 1 156 847
19 863 22 479 Gevinst/tapskonto 81 321 70 515
0 0 Andeler i deltagerlignede selskaper 0 0
2 382 520 Netto pensjonsmidler 50 918 43 987
0 0 Andre forskjeller 23 142 1 671
22 244 23 000 Sum positive midlertidige forskjeller 1 527 063 1 273 020
         
10 698 12 717 Netto midlertidige forskjeller 1 039 479 652 789
         
2 674 3 434 Netto utsatt skatteforpliktelse 259 870 176 253
         
    Betalbar skatt i balansen
7 225 7 416 Betalbar skatt i skattekostnaden 36 323 35 090
-5 400 -5 011 Skattevirkning av konsernbidrag -30 514 -14 850
1 825 2 404 Betalbar skatt i balansen 5 809 20 240