Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer

(1.000 NOK) 2015 2014
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 304 039 155 191
Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 9 374 777 9 367 416
Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 32,4 16,6

 

Utvannet resultat pr. aksje
Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2014 og 2015.