Gammel AFP
Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier t.o.m. 2015. 

Ny AFP
Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2016 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

Torghatten ASA
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     349
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     326
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -227
Administrasjonskostnader     59
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     584
Aga     71
Årets pensjonskostnad     1 162
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2015
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 6 315 5 079 11 394
Aga 172 463 635
Nåverdien av årets opptjening 233 116 349
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 187 138 326
Aktuariell tap/gevinst -16 1 341 1 325
Utbetaling pensjon/fripoliser -45 -149 1194
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 6 847 6 989 13 835
 
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 5 383   5 383
Forventet avkastning på pensjonsmidler 227   227
Aktuariell tap/gevinst -1 694   -1 694
Premieinnbetalinger 1 277   1 277
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -45   -45
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 5 088 0 5 088
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført estimatavvik -3 273 -3 262 -6 535
Ikke resultatført planendringer      
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 514 3 726 2 212
 
Forventet premieutbetaling neste år     0
Forventet utbetaling neste år     45
       
Endringer i forpliktelsen      
      2015
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      2 677
Resultatført pensjonskostnad     1 162
Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -1 627
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     2 212
       
Balanseførte pensjonsmidler     1 514
Balanseført innskuddsfond     867
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     2 382
Balanseførte pensjonsforpliktelse     3 726
Annen pensjonsforpliktelse     76
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     3 803
 
Konsernet
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     13 186
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     7 982
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -6 768
Administrasjonskostnader     2 662
Resultatførte planavvik/estimatendringer     3 704
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     8 102
Aga     -501
Årets pensjonskostnad     28 368
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2015
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 196 523 98 438 294 960
Aga 1 503 9 368 10 870
Nåverdien av årets opptjening 9 822 3 365 13 186
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 5 617 2 367 7 985
Aktuariell tap/gevinst 3 943 -15 272 -11 329
Overtakelse -16 411 -1 564 -17 975
Utbetaling pensjon/fripoliser -5 710 -15 891 -21 601
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 195 286 80 810 276 096
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 173 839 0 173 839
Forventet avkastning på pensjonsmidler 6 588 0 6 588
Aktuariell tap/gevinst 1 820 0 1 820
Administrasjonskostnader -2 769 0 -2 769
Premieinnbetalinger 24 257 0 24 257
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -5 710 0 -5 710
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 182 757 0 182 757
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -46 639 -2 178 -48 818
Ikke resultatført estimatavvik/planendringer -14 034 -48 708 -62 742
Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -48 144 29 924 -18 220
 
Forventet premieutbetaling neste år     20 319
Forventet utbetaling neste år     16 978
       
Endinger i forpliktelsen
      2015
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -3 158
Resultatført pensjonskostnad     28 368
Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -43 430
Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -18 220
 
Balanseførte pensjonsmidler     46 900
Balanseført innskuddsfond     13 537
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     60 437
Balanseførte pensjonsforpliktelse     28 680
Annen pensjonsforpliktelse     695
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     29 374
 
      2015
Diskonteringsrente     2,50 %
Årlig G-regulering     2,25 %
Avkastning på pensjonsmidler     3,30 %
Lønnsvekst     2,50 %
Forventet reg. av pensjon under utbetaling     2,25 %
Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
 
      2015
Omløpsobligasjoner     13,6 %
Anleggsobligasjoner     33,6 %
Pengemarked     25,1 %
Aksjer     6,5 %
Eiendom     13,6 %
Alternative investeringer     4,1 %
Annet     3,6 %
SUM     100 %

 

Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.