Varebeholdningen består av ferdigvarer.
Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.