Mor   Konsern
2015 2014 (1.000 NOK) 2015 2014
13 934 4 429 Finansielle investeringer 213 878 14 290
13 387 77 624 Kontanter og kontantekvivalenter 799 895 639 787
27 321 82 053 Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 1 013 773 654 077


Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 50,6 MNOK, herav 0,9 MNOK i morselskapet.

Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 30 MNOK. Widerøe Flyveselskap AS har en garanti på 60 MNOK.