Torghatten ASA   Balanseført verdi
  Forfall 2015 2014
Banklån –flytende rente 2009-2025 447 239 493 972
 
Sum rentebærende langsiktig gjeld   447 293 493 972
Gjennomsnittlig rente   3,42 % 3,89 %

 

Konsern   Balanseført verdi
  Forfall 2015 2014
Banklån –flytende rente 2009-2025 2 897 247 3 187 064
Banklån - fast rente 2009-2025 592 694 536 668
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24) 2011-2013 90 386 98 589
 
Sum rentebærende langsiktig gjeld   3 580 327 3 822 321
Gjennomsnittlig rente    5,10 % 4,80 %

Se også note 21. 

Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.