Oljesikring (kontantstrømsikring)
Med bakgrunn i at deler av konsernet sin inntektsside er regulert gjennom konsesjonsbetingelser fra oppdragsgiver, og derav kan oppfattes som fast, har selskapet et ønske om å binde opp de vesentlige kostnadspostene i regnskapet mot faste kontrakter for å redusere risikoeksponeringen. Drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadspost for selskapet og denne er derfor i Torghatten ASA og datterselskapene Bastø Fosen AS, FosenNamsos Sjø AS, Partsrederiet Kystekspressen ANS, Torghatten Nord AS, og Torghatten Trafikkselskap AS bundet opp i egnede sikringsinstrument.
Widerøe's Flyvesekskap AS er eksponert for endringer i prisen på flydrivstoff JET A1 og har valgt å delvis sikre dette ved hjelp av opsjonsstrukturer og swapper med bakgrunn i månedlige behov gjennom året. 

Konsernet har valgt å holde slike sikringskontrakter utenfor balansen.

Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr. 31.12.15: -153,9 MNOK. Til sammenligning var verdien pr. 31.12.14: - 161,4 MNOK.

De oppgitte verdiene gjelder for konsernet. Det er ingen sikringsavtaler i morselskapet.

Rentesikring
Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er 51,1 MNOK rentesikret gjennom sikringsavtaler.

Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.15 - 0,8 MNOK. Til sammenligning var verdi pr 31.12.14 -0,2 MNOK. 

Valutasikring
Widerøe Flyveselskap AS er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Selskapet har valgt å delvis sikre dette med egnede sikringsinstrumenter med bakgrunn i underliggende behov. Pr. 31.12.15 var 74,6 MNOK sikret. 

Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.15 74,6 MNOK. Til sammenligning var verdien pr 31.12.14 29,8 MNOK.