Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler.

Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.

Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

  2015 2014
Leieavtaler i balansen 160 678 199 365
Sum 160 678 199 365
Akkumulerte avdrag -70 292 -100 776
Netto balanseført verdi 90 386 98 589


Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld.

Leasingavtalene hadde i 2015 en rente på NIBOR + margin.    

Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler 

Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet.  I Widerøe Flyveselskap AS er det for tiden leie av 10 fly på leasingavtaler som er vurdert som operasjonell leasing. Busselskapene har leasingavtaler for busser.      

 

Konsernet har i 2015 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 205 MNOK.