Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

Forretningssegment

Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.

 

Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000) 2015 2015 2015 2015 2015 2015
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 657 449 293 816 3 290 621 0 0 4 241 886
Kontraktsinntekter 1 424 600 1 465 618 660 952 0 0 3 551 170
Andre inntekter 206 855 87 377 0 433 447 53 167 780846
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 288 904 1 846 811 3 951 573 433 447 53 168 8 573 709
             
Sum inntekter 2 288 904 1 846 811 3 951 573 433 447 53 168 8 573 902
             
Andre driftskostnader 1 870 424 1 632 728 3 444 632 374 137 57 241 7 379 162
Avskrivninger 208 540 107 436 299 577 25 998 5 333 646 884
             
Driftsresultat segment 209 940 106 647 207 364 33 313 -9 407 547 856
             
             
Netto finansinntekter/-kostnader -59 709 -8 246 -57 519 73 299 -2 001 -54 175
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -10 284 0 -10 284
Resultat før skattekostnad 150 231 98 401 149 845 96 328 -11 408 483 397
Skattekostnad -26 700 -25 037 -37 174 -5 464 -6 025 -100 400
Årets resultat 123 531 73 364 112 671 90 864 -17 432 382 997
Herav minoritetens andel av resultat 4 755 4 414 61 310

7 413

1 067 78 958
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 2 648 163 471 579 2 099 610 235 028 297 830 5 752 210
Omløpsmidler 422 049 503 383 403 996 392 578 71 352 1 793 357
Totale Eiendeler 3 070 212 974 962 2 503 606 627 606 369 182 7 545 567
             
Langsiktig gjeld 1 934 921 388 387 1 020 521 103 749 456 964 3 904 542
Kortsiktig gjeld 361 822 269 728 773 466 88 551 41 050 1 534 617
Sum Gjeld  2 296 743 658 115 1 793 987 192 300 498 014 5 439 159

 

Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000) 2014 2014 2014 2014 2014 2014
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 658 162 353 259 3 177 653 0 0 4 189 074
Kontraktsinntekter 1 289 707 1 376 274 629 112 0 0 3 295 093
Andre inntekter 213 847 96 232 0 336 557 56 645 703 281
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 161 716 1 825 766 3 806 765 336 557 56 645 8 187 448
             
Sum inntekter 2 161 716 1 825 766 3 806 765 336 557 56 645 8 187 448
             
Andre driftskostnader 1 862 193 1 604 705 3 319 784 302 421 29 204 7 118 308
Avskrivninger 190 671 125 495 244 101 22 822 23 759 606 848
             
Driftsresultat segment 108 852 95 565 242 880 11 313 3 682 462 292
             
             
Netto finansinntekter/-kostnader -57 430 -11 124 -159 359 -2 888 21 277 -209 523
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 11 393 0 0 2 028 13 421
Resultat før skattekostnad 51 422 95 834 83 522 8 425 26 988 266 190
Skattekostnad -7 863 -23 856 -24 380 -336 -433 -56 868
Årets resultat 43 559 71 978 59 142 8 089 26 554 209 322
Herav minoritetens andel av resultat 2 272 710 35 108 16 555 -514 54 130
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 2 655 303 549 237 2 122 319 122 205 559 249 6 008 312
Omløpsmidler 304 678 436 286 427 729 185 453 156 443 1 510 588
Totale Eiendeler 2 959 981 985 522 2 550 047 307 658 715 691 7 518 901
             
Langsiktig gjeld 1 840 804 456 746 1 092 157 68 341 635 759 4 093 536
Kortsiktig gjeld 332 800 269 274 852 501 88 465 78 366 1 621 406
Sum Gjeld  2 173 604 725 750 1 944 658 156 806 714 125 5 714 942

 

Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt
Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.

 

I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

Geografisk segment
Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt  er opptjent i Norge og alle eiendeler er lokalisert i Norge.