Torghatten ASA    
(1.000 NOK) 2015 2014
Lønninger 9 305 10 081
Folketrygdavgift 1 654 1 344
Pensjonskostnader 1 413 1 135
Andre ytelser 381 179
Totale lønnskostnader 12 753 12 739
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8

 

Konsern    
(1.000 NOK) 2015 2014
Lønninger 2 692 206 2 524 539
Folketrygdavgift 378 814 336 599
Pensjonskostnader 324 841 282 149
Andre ytelser 57 041 155 623
Totale lønnskostnader 3 452 902 3 298 910
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 4631 4274

Av pensjonskostnader på tNOK 324 841 gjelder tNOK 296 473 innskuddsordninger og tNOK 28 368 ytelsesordninger, jf. Note 15. 

Ytelser til ledende personer
Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon. 

  Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 1 970 6 1 976 475
Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 1 641 12 1 653 71

 

Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. Det foreligger en pensjonsforpliktelse på konsernsjef fra 62 til 67 år. Konsernsjef har 6 måneders oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra  fratreden.

Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette. 

Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet. 

  Torghatten ASA Konsern
Revisjon (1.000 NOK) 2015 2014 2015 2014
Lovpålagt revisjon 250 260 3 604 4 444
Andre attestasjonstjenester 0 9 100 206
Skattemessig bistand 41 13 108 255
Regnskapsmessig bistand 215 40 1 959 767
Andre tjenester utenfor revisjonen 64 88 429 388
Totale revisjonstjenester 570 410 6 200 6 060
Andre revisorer enn konsernrevisor     941 2 052
Konsernrevisor 570 410 5 259 4 008

 

Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2015 2014
Kjell Inge Skaldebø styreleder 150 95
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 85 70
Tor Andenæs medlem 85 70
Audhild Bang Rande medlem 85 70
Torstein Moe medlem 85 70
Geir Sørensen ansatterep. 85 70
Brynjar Kroknes vararepresentant 20 24
Janne Merete Stene ansatterep (avgått i 2015) 85 70
Totalt styrehonorar   680 539