Torghatten ASA    
(1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
Anskaffelseskost pr 1.1. 119 338 46 289 165 627
Tilgang/oppkjøp 4 147 0 4 147
Avgang 25 952 0 25 952
Anskaffelseskost pr. 31.12. 97 533 46 289 143 822
       
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 69 997 43 841 113 838
Årets avskrivning 2 953 775 3 729
Årets nedskrivning 0 0 0
Avgang avskrivning 19 951 0 19 951
Sum akk. avskrivninger 53 000 44 616 97 616
Bokført verdi pr. 31.12. 44 533 1 673 46 206

 

Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

 

Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 352 941 3 644 742 1 981 669 1 405 712 7 385 064
Tilgang/oppkjøp 22 306 259 634 153 621 227 187 662 749
Avgang 46 230 17 051 104 615 210 270 378 166
Anskaffelseskost pr. 31.12. 329 018 3 887 325 2 030 675 1 422 629 7 669 647
           
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 141 672 980 096 363 099 627 950 2 112 818
Årets avskrivning 19 260 215 414 223 617 164 604 622 895
Årets nedskrivning 0 0 0 0 0
Avgang avskrivning 22 718 1 252 81 314 179 350 284 634
Sum akk. avskrivninger 138 214 1 194 258 505 402 613 205 2 451 078
Bokført verdi pr. 31.12. 190 804 2 693 066 1 525274 809 424 5 218 568

 

Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-20 år 3-15 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

 

Bygninger
Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.