Konsernet    
Goodwill, varemerke og konsesjoner (1.000 NOK) 2015 2014
     
Anskaffelseskost 01.01. 336 073 334 341
Tilgang 0 1 732
Anskaffelseskost 31.12. 336 073 336 073
     
Akkumulerte avskrivninger 01.01 170 781 145 409
Årets avskrivning 23 988 25 372
Akkumulerte avskrivninger 194 769 170 781
     
Bokført verdi pr 31.12 141 305 165 293

 

Balanseført goodwill, varemerke og konsesjoner i Torghatten ASA konsern utgjør pr 31.12.2015 141,3 MNOK. Dette er fordelt på selskaper i henhold til oversikt nedenfor. Alle selskapene anses for å være egne kontantstrømsgenererende enheter innen konsernet Torghatten ASA, og all goodwill, varemerke og konsesjoner fra disse oppkjøpene er allokert til de respektive kontantstrømsgenererende enheter. 

SAS flybussen

Immaterielle eiendeler i Norgesbuss AS knyttet til SAS Flybussen er pr. årsskiftet bokført til 40,4 MNOK. Dette ble i oppkjøpsanalysen definert som verdien av konsesjon/merkevare SAS Flybussen. Årets avskrivning utgjør 6 MNOK.

Norgesbuss

Goodwill i Norgesbuss består per årsskifte av to oppkjøp fra tidligere år;  Bærums Forenede Bilruter AS og Oslo og Follo Biltrafikk AS. Ovennevnte kjøp har gitt Norgesbuss en strategisk gunstig posisjonering i og rundt Oslo.

I konsernregnskapet avskrives goodwill fra dette oppkjøpet over en periode på 15 år og har pr. 31.12.15 en bokført verdi på 26,9 MNOK.

FosenNamsos Sjø AS

Goodwill i FosenNamsos Sjø AS på 11,3 MNOK er knyttet til fusjonen med NTS ASA. Det ble innhentet takst på ferjene, og verdier ut over de netto eiendeler selskapet overtok ble klassifisert som goodwill.

Den goodwill som oppstod i forbindelse med fusjonen knytter seg til oppkjøpet av hele NTS ASA sin sjøvirksomhet og synergieffekter det vil gi for selskapet som helhet. Flere ferjer og flere ansatte vil gi større fleksibilitet og større mulighet til å kunne opptre konkurransedyktig fremover.

Ledelsen i selskapet mener at fremtidig inntjening vil dekke opp avskrivning av goodwill. FosenNamsos Sjø AS har langsiktige avtaler som sikrer driften i mange år fremover. Ledelsen har valgt å legge seg på en avskrivningstid på 15 år. Selskapet vil løpende i årene fremover vurdere avskrivningsplan og evt. nedskrivningsbehov på goodwillposten. Selskapet vil da ta hensyn til sannsynlighet for videreføring av de avtaler de til enhver tid har og hvor stor avkastning disse vil gi.

Trønderbilene AS
Trønderbilene AS kjøpte seg i desember 2010 opp fra 39,13 % til 73,91% i konsernet Gauldal Billag. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill. I 2014 kjøpte de seg ytterligere opp til 100 % og fusjonerte deretter selskapene.

Pr. 31.12.15 er goodwill knyttet til tidligere oppkjøp på 6 MNOK. Det forventes at Trønderbilene kan hente ut synergier i konsernet fremover. Selskapet avskriver goodwill over 10 år. 

Maritime Venture AS
Torghatten ASA foretok i 2011 et oppkjøp av Maritime Venture og fikk i den forbindelse en bokført goodwill på 5,3 MNOK. Pr. 31.12.15 denne nedskrevet til 0,-.

WF Holding AS
Torghatten ASA etablerte i 2013 datterselskapet WF Holding AS sammen med Fjord1 AS og Nordland Næringsvekst AS. WF Holding AS kjøpte i september 2013 80% av aksjene i Widerøe's Flyveselskap AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 155 mill.  Torghatten ASA eier 51% av WF Holding AS og har i konsernregnskapet tatt inn kun majoritetens andel av goodwill. Det er valgt 8 års avskrivningstid for goodwill, noe som tilsvarer 2 anbudsperioder.