Torghatten ASA     Konsern
2015 2014 (1.000 NOK) Noter 2015 2014
12 476 14 701 Salgsinntekter 4,5 8 521 489 8 174 117
2 702 0 Annen driftsinntekt 52 413 13 331
15 178 14 701 Driftsinntekter 4,5 8 573 902 8 187 448
0 0 Varekostnad   211 299 162 545
12 753 12 739 Lønnskostnad 6 3 452 902 3 298 910
11 111 8 176 Annen driftskostnad 6,24 3 714 962 3 656 853
23 864 20 915 Sum driftskostnader før avskrivning 7 379 162 7 118 308
-8 686 -6 213 Driftsresultat før avskrivning 1 194 740 1 069 140
3 729 3 944 Avskrivning 7,8 646 884 606 848
-12 415 -10 157 Driftsresultat 547 856 462 292
    Finansinntekter og finanskostnader  
59 170 60 180 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
-10 284 2 028 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -10 284 13 421
931 1 157 Annen renteinntekt 28 736 39 543
22 777 27 719 Annen renteinntekt konsern 0 0
3 481 2 637 Annen finansinntekt 11 138 637 78 427
-14 090 -3 076 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 65 915 -3 060
0 -2 781 Nedskrivning anleggsaksjer 0 -2 781
-15 299 -19 232 Annen rentekostnad -183 938 -153 026
-388 -341 Annen rentekostnad konsern 0 0
-604 -414 Annen finanskostnad 11 -103 524 -168 625
45 695 67 876 Sum finansposter -64 459 -196 102
           
33 280 57 718 Ordinært resultat før skattekostnad 483 397 266 190
12 080 -1 729 Skattekostnad på ordinært resultat 12 100 400 56 868
           
21 200 59 448 Årets resultat 382 997 209 322
           
    Tilordnet    
21 200 59 448 Majoritetsinteresser 304 039 155 191
    Minoritetsinteresser 78 958 54 130
           
    Resultat pr aksje 13 32,4 16,6