Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
31.12.2016 31.12.2015 (1.000 NOK) Noter 31.12.2016 31.12.2015
    Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
   
0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 120 042 141 305
0 0 Sum immaterielle eiendeler 120 042 141 305
           
    Varige driftsmidler    
41 297 44 533 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,21 258 951 190 803
0 0 Skip og ferjer 7,21 3 093 181 2 693 066
0 0 Fly 7,21 1 528 571 1 525 274
1 077 1 673 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,21,24 770 707 809 424
42 373 46 206 Sum varige driftsmidler 5 651 410 5 218 568
           
    Finansielle anleggsmidler  
886 429 802 429 Investeringer i datterselskap 9,21 0 0
14 343 60 188 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,21 16 330 62 175
12 024 10 875 Investeringer i aksjer og andeler 14,21 21 519 23 726
0 0 Andre langsiktige fordringer 18 28 327 246 000
30 826 287 560 Andre langsiktige fordringer konsern 18,23,25 0 0
2 144 2 382 Pensjonsmidler 15 62 198 60 437
945 766 1 163 433 Sum finansielle anleggsmidler 128 374 392 338
           
988 139 1 209 639 Sum anleggsmidler 5 899 826  5 752 210
           
    Omløpsmidler    
0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 221 857 173 128
           
18 447 Kundefordringer 21 553 404 437 079
5 550 4 325 Kundefordringer konsern 25 0 0
5 523 9 757 Andre fordringer 18 247 886 169 377
151 116 117 015 Andre fordringer konsern 25 0 0
162 208 131 543 Sum fordringer 801 290 606 456
           
12 264 13 934 Finansielle investeringer    14,17,23 225 735 213 878
106 099 13 387 Kontanter og kontantekvivalenter 17,23 942 270 799 895
118 363 27 321 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 168 005 1 013 773
           
280 571 158 864 Sum omløpsmidler 2 191 152 1 793 357
           
1 268 710 1 368 504 SUM EIENDELER 8 090 978 7 545 567

 

Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
31.12.2016 31.12.2015 (1.000 NOK) Noter

31.12.2016

31.12.2015
    Egenkapital
Innskutt egenkapital
     
237 559 47 512 Aksjekapital 28 237 559 47 512
-3 418 -638 Egne aksjer   -3 418 -638
0 183 522 Overkurs   0 183 522
234 141 230 396 Sum innskutt egenkapital   234 141 230 396
           
    Opptjent egenkapital      
0 16 588 Fond for vurderingsforskjeller   24 033 37 443
563 991 557 561 Annen egenkapital   1 695 345 1 290 369
563991 574 149 Sum opptjent egenkapital   1 719 378 1 327 802
0 0 Minoritetsinteresser   447 406 548 210
798 132 804 545 Sum egenkapital   2 400 925 2 106 408
           
    Gjeld

Avsetning for forpliktelser
     
5 133 3 803 Pensjonsforpliktelser 15 20 069 29 374
968 2 674 Utsatt skatt 12 379 714 259 870
0 0 Andre avsetninger forpliktelser 19 2 500 39 128
6 101 6 477 Sum avsetning forpliktelser   402 283 328 372
    Annen langsiktig gjeld      
259 283 447 129 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,20,21,23 3 319 020 3 489 941
6 158 70 032 Gjeld til selskap i samme konsern 25 0 0
0 0 Øvrig langsiktig gjeld 20,21,24 55 219 97 326
265 441 517 161 Sum annen langsiktig gjeld   3 374 240 3 587 267
           
    Kortsiktig gjeld      
2 336 1 633 Leverandørgjeld   408 434 314 885
486 161 Leverandørgjeld konsern 25 0 0
1 616 1 825 Betalbar skatt 12 16 546 5 809
1 814 1 316 Skyldige offentlige avgifter   295 134 225 686
47 512 23 756 Utbytte   69 972 39 449
4 090 6 230 Annen kortsiktig gjeld   1 123 445 937 691
141 182 5 400 Annen kortsiktig gjeld konsern 25 0 0
199 036 40 321 Sum kortsiktig gjeld   1 913 530 1 523 520
470 578 563 959 Sum gjeld   5 690 053 5 439 159
           
1 268 710 1 368 504 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   8 090 978 7 545 567