Torghatten ASA   Konsern
2016 2015 (1.000 NOK) Indirekte metode 2016 2015
         
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
45 655 33 280 Resultat før skattekostnad 590 072 483 397
-2 196 -8 019 Betalte skatter -6 341 -25 752
0 -2 618 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer 2 257 -15 537
3 533 3 729 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 612 343 646 884
-133 982 -59 170 Utbytte 0 0
3 755 -9 514 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 1 454 -68 282
47 042 31 443 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 32 522 10 284
8 601 -1 564 Endring kortsiktige fordringer -116 324 112 277
0 0 Endring varebeholdning -48 729 1 516
1 028 494 Endring kortsiktig gjeld 93 549 -92 671
593 -2 094 Endring andre tidsavgrensede poster 54 411 -37 456
-25 970 -14 033 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 215 214 1 014 661
         
    Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
403 4 453 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 117 537 104 923
-103 0 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 146 014 -658 602
3 802 2 291 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 12 703 2 416
-87 126 0 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -89 576 -8 431
0 1 817 Innbetaling ved salg finansielle objekter 0 1 817
0 4 000 Innbetaling ved salg av egne aksjer 0 4 000
85 490 55 411 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 0 0
-3 374 -4 257 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -3 374 -4 257
0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 2 003 10 022
0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  0 -5 383
-908 63 716 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 106 722 -553 495
         
    Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
81 000 23 427 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 564 911 257 057
331 192 -24 316 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
-268 846 -70 270 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -748 081 -506 773
0 0 Innbetaling på andre låneforhold 315 461 40
0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -58 958 -255
0 0 Innbetaling av egenkapital 0 490
-23 756 -42 761 Utbetaling utbytte -39 449 -51 0641
119 590 -113 919 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 33 883 -300 505
         
92 711 -64 238 Netto endring i bankinnskudd og kontanter 142 374 160 661
13 387 77 624 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 799 895 639 787
0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 0 -553
106 099 13 387 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 942 269 799 895