Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2016 2015 Skattekostnad 2016 2015
2 836 7 225 Betalbar skatt 35 941 36 323
371 5 614 For lite/mye avsatt tidligere år 532 5 614
-1 706 -759 Endring utsatt skatt 105 458 58 462
1 501 12 080 Netto skattekostnad  141 931 100 400
         
    Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 25 %
45 655 33 280 Resultat før skatt 590 072 483 397
11 414 8 986 Skatt beregnet med 25% 147 518 130 517
371 5 614 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år 532 5 614
-24 340 -8 883 Utbytte/Konsernbidrag -251 -304
591 188 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag -193 -17 230
5 187 3 804 Verdistigning aksjer/andeler 5 187 3 804
8 217 2 553 Resultat fra tilknyttet selskap 8 639 -849
101 32 Annet -3 680 -364
-40 -214 Endret skattesats -15 821 -20 790
1 501 12 080 Skattekostnad 141 931 100 400
         
3 % 36 % Effektiv skattesats: 24 % 21 %
         
         
    Utsatt skatt og utsatt skattefordel
         
2016 2015 Negative midlertidige forskjeller 2016 2015
0 0 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld -669 39 149
8 866 7 694 Driftsmidler 12 226 7 446
5 133 3 803 Netto pensjonsforpliktelser 21 360 31 006
0 0 Gevinst/tapskonto 409 512
0 50 Andre forskjeller 3 675 1 101
0 0 Underskudd til fremføring 311 853 408 371
13 999 11 547 Sum negative midlertidige forskjeller 348 854 487 584
         
    Positive midlertidige forskjeller
  0 Driftsmidler 1 783 191 1 371 682
15 890 19 863 Gevinst/tapskonto 77 843 81 321
0 0 Andeler i deltagerlignede selskaper 0 0
2 144 2 382 Netto pensjonsmidler 52 226 50 918
0 0 Andre forskjeller 17 735 23 142
18 304 22 244 Sum positive midlertidige forskjeller 1 930 996 1 527 063
         
4 035 10 698 Netto midlertidige forskjeller 1 582 142 1 039 479
         
968 2 674 Netto utsatt skatteforpliktelse 379 714 259 870
         
    Betalbar skatt i balansen
2 836 7 225 Betalbar skatt i skattekostnaden 35 941 36 323
-1 220 -5 400 Skattevirkning av konsernbidrag -19 395 -30 514
1 616 1 825 Betalbar skatt i balansen 16 546 5 809