Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

(1.000 NOK) 2016 2015
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 345 803 304 039
Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 46 850 985 9 374 777
Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 7,4 32,4
Resultat pr. aksje 2015 hensyntatt fondesemisjon   6,5 *1)

                                                                                                                                                   

Utvannet resultat pr. aksje
Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2015 og 2016.

*1) Antall aksjer er økt ved fondsemisjon i 2016. Sammenlignbar verdi i 2015 vil være 6,5 pr. aksje (kr. 32,4 delt på 5).