AFP                    
Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2016 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.                    

Torghatten ASA
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     380
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     308
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -164
Administrasjonskostnader     116
Resultatførte planavvik/estimatendringer     -44
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     1 685
Aga     90
Årets pensjonskostnad     2 371

Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga.
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2016
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 6 629 6 125 12 754
Aga 231 1 150 1 380
Nåverdien av årets opptjening 237 143 380
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 156 151 308
Aktuariell tap/gevinst 275 1 883 2 158
Overtagelse -356 0 -356
Utbetaling pensjon/fripoliser -45 -149 -194
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 7 128 9 303 16 431
 
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 5 088 0 5088
Forventet avkastning på pensjonsmidler 164 0 164
Aktuariell tap/gevinst -55 0 -55
Administrasjonskostnader -116 0 -116
Premieinnbetalinger 541 0 541
Overtagelse -317 0 -317
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -45 0 -45
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 5 260 0 5 260
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført estimatavvik -2 742 -3 721 -6 464
Ikke resultatført planendringer -387 -525 -911
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 261 5 057 3 796
 
Forventet premieutbetaling neste år     541
Forventet utbetaling neste år     45
       
Endringer i forpliktelsen      
      2016
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      2 212
Resultatført pensjonskostnad     2 371
Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -787
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     3 796
       
Balanseførte pensjonsmidler     1 261
Balanseført innskuddsfond     883
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     2 144
Balanseførte pensjonsforpliktelse     5 057
Annen pensjonsforpliktelse     76
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     5 133
 
Konsernet
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     9 550
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     5 358
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -5 974
Administrasjonskostnader     2 927
Resultatførte planavvik/estimatendringer     -1 619
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     6 455
Aga     1 568
Årets pensjonskostnad     18 264


 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2016
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 193 784 71 443 265 227
Aga 2 964 7 485 10 449
Nåverdien av årets opptjening 9 407 1 641 11 048
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 4 594 1 409 6 002
Aktuariell tap/gevinst 4522 7 435 11 957
Overtakelse -959 -5 315 -6 274
Utbetaling pensjon/fripoliser -6 426 -19 563 -25 989
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 207 886 64 534 272 420
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 182 757 0 182 757
Forventet avkastning på pensjonsmidler 5 974 0 5 974
Aktuariell tap/gevinst -10 944 0 -10 944
Administrasjonskostnader -2 927 0 -2 927
Premieinnbetalinger 16 145 0 16 145
Overtakelse -1 065 0 -1 065
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -6 426 0 -6 426
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 183 515 0 182 515
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -68 995 -43 226 -112 200
Ikke resultatført estimatavvik/planendringer -5 422 -838 -6 260
Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -50 045 20 471 -29 574
 
Forventet premieutbetaling neste år     18 015
Forventet utbetaling neste år     7 148
       
Endinger i forpliktelsen
      2016
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -18 220
Resultatført pensjonskostnad     18 264
Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -29 618
Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -29 574
 
Balanseførte pensjonsmidler     48 948
Balanseført innskuddsfond     13 248
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     62 197
Balanseførte pensjonsforpliktelse     19 374
Annen pensjonsforpliktelse     695
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     20 069
 
      2016
Diskonteringsrente     2,10 %
Årlig G-regulering     2,00 %
Avkastning på pensjonsmidler     3,00 %
Lønnsvekst     2,25 %
Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,00 %
Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
 
      2016
Omløpsobligasjoner     12,0 %
Anleggsobligasjoner     31,6 %
Pengemarked     21,8 %
Aksjer     9,3 %
Eiendom     6,8 %
Utlån og fordringer     17,0 %
Annet     1,5 %
SUM     100 %

 

Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.                    
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.