Mor   Konsern
2016 2015 (1.000 NOK) 2016 2015
12 264 13 934 Finansielle investeringer 225 735 213 878
106 099 13 387 Kontanter og kontantekvivalenter 942 270 799 895
118 363 27 321 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 168 005 1 013 773


Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på  52,1 MNOK, herav 1,1 MNOK i morselskapet.

Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 30 MNOK. Widerøe Flyveselskap AS har en garanti på 60 MNOK.