2016 2015
Avsetning for forpliktelser 2 500 39 128


2,5 MNOK gjelder avsetninger for usikre forpliktelser i forbindelse med virksomhetsoppkjøp i det heleide datterselskapet Torghatten Nord AS.

I Widerøe konsern er det pr. 31.12.2016 et positivt vedlikeholdsfond knyttet til leasede fly. Dette skyldes at verdien på motorene har en høyere bokført verdi enn inngått forpliktelse.