Torghatten ASA   Balanseført verdi
  Låneperiode 2016 2015
Banklån –flytende rente 2009-2025 259 283 447 129
 
Sum rentebærende langsiktig gjeld   259 283 447 129
Gjennomsnittlig rente   4,31 % 3,42 %

 

Konsern   Balanseført verdi
  Låneperiode 2016 2015
Banklån –flytende rente 2009-2025 2 791 835 2 897 247
Banklån - fast rente 2009-2025 527 185 592 694
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24)   58 420 90 386
 
Sum rentebærende langsiktig gjeld   3 377 440 3 580 327
Gjennomsnittlig rente    3,24 % 5,10 %

Se også note 21. 

Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.