Torghatten ASA
Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
Gjeld til kredittinstitusjoner 259 283
Sum gjeld sikret ved pant 259 283
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Aksjer, ref note 14 1 626
Driftsløsøre, inventar og lignende 1 077
Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
Bygninger og tomter 41 297
Sum eiendeler 43 999

 

I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
TrønderBilene as 4 234 Aksjer
Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
WF Holding AS 510 Aksjer
Secora AS 550 000 Aksjer
T-Finans AS 100 Aksjer

Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 107,5 MNOK, Bastø Fosen AS maksimalt opp til 25,0 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 108 MNOK og 18 MEUR.

Garantiansvar 1830


Garantistillelser gjelder garantistillelser i forbindelse med kontraktsgarantier vedrørende nødvendige garantistillelser innen reisebyrådrift, samt garantistillelser i henhold til forskrifter og EØS-reglene vedrørende adgang til yrket i person- og godstransport.

Torghatten ASA har stilt en garanti på 1,8 MNOK i forbindelse med Torghatten Buss AS sin bussdrift.

Konsern
Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:                                            2016
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 319 020
Sum gjeld sikret ved pant 3 319 020
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Aksjer 1 626
Kundefordringer 553 404
Skip, ferjer, fly, vognpark og driftsløsøre 5 392 459
Bygninger og tomter 258 951


Garantier i Torghatten konsern
Garantistillelser på 399,2 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasing- og skattetrekksgarantier. 

Garantier i andre døtre
Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

Covenants krav
Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.