Organisering av finansiell risikostyring     
Virksomheten i Torghatten konsern er i det alt vesentlige innenlands kollektivtransport på land, sjø og i luften, og konsernet er i første rekke utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. I tillegg er konsernet utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer.

Styringen av finansiell risiko følger den desentraliserte styringsstrukturen som er lagt for konsernet, hvor hvert enkelt datterselskap avdekker og evaluerer sin aktuelle finansielle risiko, og deretter eventuelt benytter aktuelle finansielle instrumenter for å redusere denne.

Renterisiko
Virksomheten i Torghatten konsern er kapitalintensiv, med krav til betydelige investeringer i transportmateriell som busser, ferjer, skip og fly. Renterisikoen er i stor grad knyttet til den gjeldsporteføljen som er tilknyttet disse investeringene. Generelt har konsernet som målsetting at rentekostnadene skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedet. Samtidig foretas det disposisjoner for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedet. Beslutninger knyttet til sikringer tas av styrene i de enkelte datterselskap. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentebinding på konsernets lån, samt bruk av rentederivater. 

Renteeksponeringen knyttet til rentefornyelser for konsernets rentebærende gjeld og finansielle instrumenter er vist i tabellen under. Urealisert rentegevinst/-tap er ikke innregnet (bokført som rentefri fordring/gjeld)

Torghatten ASA
Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
    Neste renteregulering
(1.000 NOK) 31.12.2016 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
Banklån/andre lån 259 283 259 283 0 0 0 0 0
Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
Brutto rentebærende gjeld 259 283 259 283 0 0 0 0 0
Finansielle investeringer og kontanter 118 363 118 363 0 0 0 0 0
Øvrig rentebærende fordringer 30 826 30 826 0 0 0 0 0
Netto rentebærende gjeld 110 094 110 094 0 0 0 0 0
 
Konsern
Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
    Neste renteregulering
(1.000 NOK) 31.12.2016 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
Banklån/andre lån 3 319 020 2 779 586 0 0 0 0 527 185
Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
Brutto rentebærende gjeld 3 319 020 2 779 586 0 0 0 0 527 185
Finansielle investeringer og kontanter 1 168 005 1 168 005 0 0 0 0 0
Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
Netto rentebærende gjeld 2 151 015 1 611 581 0 0 0 0 527 185


Likviditetsrisiko

En av de viktigste målsetningene for likviditetsstyring i konsernet er at både konsernet samlet, samt de enkelte datterselskapene individuelt, har tilstrekkelig finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå operasjonelle og strategiske målsetninger.

Kontantstrømmen fra driften er i all vesentlighet stabil, og likviditetsstrømmene overvåkes på kort og lang sikt både i de enkelte datterselskaper og på konsernnivå gjennom rapportering. Konsernets viktigste finansieringskilde er lån fra relasjonsbanker.

For å redusere likviditetsrisikoen knyttet til gjeldsporteføljen søkes det å ha en jevn forfallsfordeling på lån og lånerammer. Denne vises i tabellen nedenfor.

Torghatten ASA
Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
    Forfall          
(1.000 NOK) 31.12.2016 2017 2018 2019 2020 2021 >2021
Rentebærende gjeld              
Banklån 259 283 114 680 31 329 68 169 18 990 15 144 10 971
Brutto rentebærende gjeld 259 283 114 680 31 329 68 169 18 990 15 144 10 971
Rentebærende fordringer              
Finansielle investeringer og kontanter 118 363 118 363          
Øvrig rentebærende fordringer 30 826 30 826          
Netto rentebærende gjeld 110 094 -34 508 31 329 68 169 18 990 15 144 10 971
 
Konsern
Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
    Forfall          
(1.000 NOK) 31.12.2016 2017 2018 2019 2020 2021 >2021
Rentebærende gjeld              
Banklån 3 319 020 503 781 394 690 498 751 415 405 307 300 1 199 095
Brutto rentebærende gjeld 3 319 020 503 781 394 690 498 751 415 405 307 300 1 199 095
Rentebærende fordringer              
Finansielle investeringer og kontanter 1 168 005 1 168 005          
Øvrig rentebærende fordringer 0            
Netto rentebærende gjeld 2 151 015 -664 225 394 690 498 751 415 405 307 300 1 199 095

 

Kredittrisiko     
Konsernet vurderes til ikke å ha vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Da det alt vesentligste av konsernets inntekter er enten salg til reisende med kontant oppgjør eller salg knyttet til oppdrag fra stat, fylke eller kommune, vurderes konsernets samlede kredittrisiko å være svært lav. For den delen av konsernet som driver salg på kreditt, skal slikt salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere. I tillegg skal utestående beløp ikke overstiger eventuelle fastsatte kredittrammer.     
     
Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Konsernets garantiforpliktelser gjelder kontragarantier i forbindelse med nødvendige garantistillelser på vegne av konsernselskaper, herunder i forbindelse med avgitte tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, garantistillelser i hht. forskrifter og EØS-regler vedr. adgang til yrket i person- og godstransport, samt garantistillelser innen reisebyrådriften (herunder v.v. Reisegarantifondet).
Da motparten i derivathandelen normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser derfor sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler (se egne noter).

Oljeprisrisiko
Med det vesentlige av virksomheten innen kollektivtransport, hvor drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadskomponent, er konsernet utsatt for prisrisiko på drivstoff. For å øke forutsigbarheten av fremtidige kontantstrømmer søkes det å etablere prissikring av fremtidig forventet drivstofforbruk, enten direkte i kontrakten med oppdragsgiver eller gjennom oljeprisderivater.  

Aksjemarkedsrisiko
Konsernet er utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer. Investering i slike aksjer er klassifisert som aksjer holdt til handelsformål, og utgjorde 225,7 MNOK pr. 31.12.2016. For detaljer henvises til note 14 Andre finansielle investeringer. 

Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for konsernet. Noe sikring gjøres ved bruk avegnede  sikringsinstrumenter.Pr. 31.12.16 var 26,0 millioner USD sikret til en kurs på 8,36.

Kapitalforvaltning
Hovedformålet med konsernets kapitalforvaltning er å sikre at det opprettholder en høy kredittverdighet og høy soliditet for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit. Styret ønsker å opprettholde en balanse mellom høyere avkastning, som muliggjøres ved et høyere lånenivå, og fordelene og sikkerheten som følger av en solid egenkapital. Som følge av dette har konsernet som målsetting at konsernets egenkapital skal være over 30 % av konsernets totale kapital. Konsernets hovedfokus i kapitalforvaltningen er at konsernet totalt, og alle hoved-datterselskap individuelt skal ha en tilstrekkelig arbeidskapital for å finansiere sin ordinære virksomhet. I de ulike kontrakter med oppdragsgiver om utførelse av kollektivtransport fokuseres det på å få på plass betalingsbetingelser fra oppdragsgiver og finansiering av transportmidler fra banker, som gir et positivt bidrag til arbeidskapitalen.