Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler

Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.

Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

  2016 2015
Leieavtaler i balansen 105 255 160 678
Sum 105 255 160 678
Akkumulerte avdrag -46 835 -70 292
Netto balanseført verdi 58 420 90 386


Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld     

Leasingavtalene hadde i 2016 en rente på NIBOR + margin.

Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler  
     
Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet.  Widerøe har pr. 31.12.16 10 fly på leasingavtaler vurdert som operasjonell leasing. Nåværende leasingavtaler er kombinasjon av både korte og lengre perioder. Busselskapene har leasingavtaler for busser.

Konsernet har i 2016 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 251 MNOK.