Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
 

Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000) 2016 2016 2016 2016 2016 2016
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 717 573 296 861 3 840 444 0 0 4 854 879
Kontraktsinntekter 1 428 580 1 700 178 719 375 0 0 3 848 132
Andre inntekter 207 454 102 571 0 330 167 42 448 682 639
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 353 607 2 099 609 4 559 819 330 167 42 448 9 385 650
             
Sum inntekter 2 353 607 4 559 819 4 559 819 330 167 42 448 9 385 650
             
Andre driftskostnader 1 852 069 1 908 263 3 913 847 295 025 71 285 8 040 490
Avskrivninger 210 577 89 528 278 906 28 213 5 119 612 343
             
Driftsresultat segment 290 960 101 818 367 066 6 929 -33 956 732 817
             
Netto finansinntekter/-kostnader -53 187 -19 542 -42 722 8 094 -2 866 -110 223
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 1 038 0 -33 560 0 -32 522
Resultat før skattekostnad 237 773 83 314 324 344 -18 537 -36 822 590 072
Skattekostnad -49 384 -24 889 -78 086 3 591 6 837 -141 931
Årets resultat 188 389 58 425 246 258 -14 946 -29 985 448 141
Herav minoritetens andel av resultat 5 806 790 87 027 8 009 706 102 338
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 3 034 273 446 212 2 151 350 198 954 69 037 5 899 826
Omløpsmidler 506 194 517 627 635 218 374 819 157 292 2 191 152
Totale Eiendeler 3 540 467 963 840 2 786 568 573 774 226 329 8 090 978
             
Langsiktig gjeld 2 243 811 303 871 839 889 118 967 269 985 3 776 522
Kortsiktig gjeld 383 657 373 440 1 024 974 59 665 71 795 1 913 530
Sum Gjeld  2 627 468 677 311 1 864 863 178 631 341 780 5 690 053

 

Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000) 2015 2015 2015 2015 2015 2015
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 657 449 293 816 3 290 621 0 0 4 241 886
Kontraktsinntekter 1 424 600 1 465 618 660 952 0 0 3 551 170
Andre inntekter 206 855 87 377 0 433 447 53 167 780 846
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 288 904 1 846 811 3 951 573 433 447 53 168 8 573 902
             
Sum inntekter 2 288 904 1 846 811 3 951 573 433 447 53 168 8 573 902
             
Andre driftskostnader 1 870 424 1 632 728 3 444 632 374 137 57 241 7 379 162
Avskrivninger 208 540 107 436 299 577 25 998 5 333 646 884
             
Driftsresultat segment 209 940 106 647 207 364 33 313 -9 407 547 856
             
             
Netto finansinntekter/-kostnader -59 709 -8 246 -57 519 73 299 -2 001 -54 175
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -10 284 0 -10 284
Resultat før skattekostnad 150 231 98 401 149 845 96 328 -11 408 483 397
Skattekostnad -26 700 -25 037 -37 174 -5 464 -6 025 -100 400
Årets resultat 123 531 73 364 112 671 90 864 -17 432 382 997
Herav minoritetens andel av resultat 4 755 4 414 61 310 7 413 1 067 78 958
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 2 648 163 471 579 2 099 610 235 028 297 830 5 752 210
Omløpsmidler 422 049 503 383 403 996 392 578 71 352 1 793 357
Totale Eiendeler 3 070 212 974 962 2 503 606 627 606 369 182 7 545 567
             
Langsiktig gjeld 1 934 921 388 387 1 020 521 103 749 456 964 3 904 542
Kortsiktig gjeld 361 822 269 728 773 466 88 551 41 050 1 534 617
Sum Gjeld  2 296 743 658 115 1 793 987 192 300 498 014 5 439 159

 

Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt
Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.


I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

Geografisk segment
Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt  er opptjent i Norge og alle  eiendeler er lokalisert i Norge.