Torghatten ASA    
(1.000 NOK) 2016 2015
Lønninger 13 267 9 305
Folketrygdavgift 2 030 1 654
Pensjonskostnader 2 599 1 413
Andre ytelser 358 381
Totale lønnskostnader 18 255 12 753
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8


Av pensjonskostnader på MNOK 2,6 gjelder MNOK 0,3 innskuddsordninger og MNOK 2,3 ytelsesordninger, jf. Note 15.

Konsern    
(1.000 NOK) 2016 2015
Lønninger 3 224 209 2 692 206
Folketrygdavgift 450 715 378 814
Pensjonskostnader 377 985 324 841
Andre ytelser 79 079 57 041
Totale lønnskostnader 4 131 987 3 452 902
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 5 670 4 631

Av pensjonskostnader på MNOK 378 gjelder MNOK 360 innskuddsordninger og MNOK 18 ytelsesordninger, jf. Note 15. 

Ytelser til ledende personer
Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon.

  Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 2 224 4 2 228 839
Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 2 084 7 2 091 71

 

Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. Det foreligger en pensjonsforpliktelse på konsernsjef fra 62 til 67 år. Konsernsjef har 6 måneders oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra  fratreden. 

Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE
Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette. 

Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet. 

  Torghatten ASA Konsern
Revisjon (1.000 NOK) 2016 2015 2016 2015
Lovpålagt revisjon 183 250 3 269 3 604
Andre attestasjonstjenester 2 0 312 100
Skattemessig bistand 5 41 1 019 108
Regnskapsmessig bistand 19 215 1 151 1 959
Andre tjenester utenfor revisjonen 7 64 215 429
Totale revisjonstjenester 214 570 5 966 6 200
Andre revisorer enn konsernrevisor     146 941
Konsernrevisor 214 570 5 820 5 259

 

Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2016 2015
Kjell Inge Skaldebø styreleder 150 150
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 85 85
Tor Andenæs medlem 85 85
Audhild Bang Rande medlem 85 85
Torstein Moe medlem 85 85
Geir Sørensen ansatterep. 85 85
Brynjar Kroknes vararepresentant 20 20
Monica Bjørnøy ansatterep. 85 0
Janne Merete Stene ansatterep (avgått i 2015) 0 85
Totalt styrehonorar   680 680