Torghatten ASA    
(1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
Anskaffelseskost pr 1.1. 97 533 46 289 143 822
Tilgang/oppkjøp 0 103 103
Avgang 0 1 919 1 919
Anskaffelseskost pr. 31.12. 97 533 44 473 142 006
       
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 53 000 44 616 97 616
Årets avskrivning 3 237 296 3 533
Årets nedskrivning 0 0 0
Avgang avskrivning 0 1516 1516
Sum akk. avskrivninger 56 236 43 396 99 633
Bokført verdi pr. 31.12. 41 297 1 077 42 373

 

Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

 

Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 329 018 3 887 325 2 030 675 1 422 629 7 669 647
Tilgang/oppkjøp 88 560 638 745 326 285 92 424 1 146 014
Avgang 1 463 24 450 142 737 133 970 302 620
Anskaffelseskost pr. 31.12. 416 115 4 501 620 2 214 223 1 381 083 8 513 041
           
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 138 214 1 194 258 505 402 613 205 2 451 078
Årets avskrivning 18 950 219 910 243 758 108 464 591 081
Årets nedskrivning 0 0 0 0 0
Avgang avskrivning 0 5 729 63 507 111 292 180 529
Sum akk. avskrivninger 157 164 1 408 439 685 652 610 376 2 861 631
Bokført verdi pr. 31.12. 258 951 3 093 181 1 528 571  770 707 5 651 410

 

Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-35 år 3-15 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

 

Bygninger
Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.