Torghatten ASA     Konsern
2016 2015 (1.000 NOK) Noter 2016 2015
13 063 12 476 Salgsinntekter 4,5 9 349 067 8 521 489
0 2 702 Annen driftsinntekt 36 584 52 413
13 063 15 178 Driftsinntekter   9 385 650 8 573 902
0 0 Varekostnad   156 124 211 299
18 255 12 753 Lønnskostnad 6 4 131 987 3 452 902
29 570 11 111 Annen driftskostnad 6,24 3 752 379 3 714 962
47 825 23 864 Sum driftskostnader før avskrivning 8 040 490 7 379 162
-34 761 -8 686 Driftsresultat før avskrivning 1 345 160 1 194 740
3 533 3 729 Avskrivning 7,8 612 343 646 884
-38 294 -12 415 Driftsresultat 732 817 547 856
    Finansinntekter og finanskostnader  
133 982 59 170 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
-47 042 -10 284 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -47 042 -10 284
449 931 Annen renteinntekt 14 140 28 736
9 728 22 777 Annen renteinntekt konsern 0 0
2 458 3 481 Annen finansinntekt 11 259 953 138 637
-1 590 -14 090 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 12 645 65 915
-11 170 -15 299 Annen rentekostnad -110 389 -183 938
-2 111 -388 Annen rentekostnad konsern 0 0
-755 -604 Annen finanskostnad 11 -272 051 -103 524
83 949 45 695 Sum finansposter -142 745 -64 459
           
45 655 33 280 Ordinært resultat før skattekostnad 590 072 483 397
1 501 12 080 Skattekostnad på ordinært resultat 12 141 931 100 400
           
44 154 21 200 Årets resultat 448 141 382 997
           
    Tilordnet    
44 154 21 200 Majoritetsinteresser 345 803 304 039
    Minoritetsinteresser 102 338 78 958
           
    Resultat pr aksje 13 7,4 6,5