Generelt

Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

Selskapet er notert på OTC-listen og hadde ved årsskiftet 1766 aksjonærer.


Virksomheten

Sjøtransport
Konsernet opererer en flåte på omtrent 100 fartøy.

Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca. 1500 ansatte og har en omsetning på 2,4 milliarder kroner.

Landtransport
Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1480 busser gjennom sine datterselskap.

Driften foregår fra Agder fylke i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og i Stavanger for Kolombus, samt Flybussekspressen AS. Trønderbilene as driver buss- og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms. Busstransporten i konsernet teller ca. 2300 ansatte og har en omsetning på 2,1 milliarder kroner.

Flytransport
Konsernet opererer 41 fly gjennom datterselskapet Widerøe. 

Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med 3000 medarbeidere og en årlig omsetning på 4,6 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge. 

Annen maritim- og øvrig virksomhet
I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet. 

Maritim entreprenørvirksomhet drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet. 

Konsernet eier en betydelig andel i det børsnoterte transportselskapet NTS ASA. Selskapets hovedaktivitet er transport- og servicetjenester primært rettet mot havbruksnæringen. NTS sin hovedaktivitet foregår i datterselskapet Norsk Fisketransport AS, som driver brønnbåtvirksomhet.

Konsernet har eierskap i noen shippingvirksomheter, hovedsakelig innen olje- og offshorerelatert virksomhet. For tiden driftes ingen av skipene i egen regi.


Hendelser i 2016

Følgende hendelser trekkes frem for 2016:

 • Torghatten ASA kjøper 15 % av aksjene i WF Holding AS fra Nordland Fylkeskommune og eier etter det 66 % av aksjene i WF Holding AS.
 • Torghatten ASA kjøper gjennom datterselskapet WF Holding AS de siste 20 % av aksjene i Widerøe AS fra SAS. WF Holding AS eier etter oppkjøpet 100 % av Widerøe AS.
 • FosenNamsos Sjø AS inngår kontrakt med AtB om fergedrift i sambandet Flakk-Rørvik i Sør-Trøndelag. Kontrakten har en ramme på ca. 1,1 milliard og gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2028, med mulighet for ett års forlengelse.
 • Torghatten Nord AS inngår kontrakt med Nordland Fylkeskommune for fergedrift på Kystriksveien. Dette gjelder en videreføring av kontrakten for sambandene Forøy – Ågskaret og Jektvik – Kilboghamn på Rv17. Driftsperioden er fast for 4 år med oppstart 1. januar 2017 og med opsjon på forlengelse på ytterligere ett år. Kontrakten har en ramme på 285 MNOK inkl. opsjonsåret.
 • Torghatten Nord AS inngår stor fergekontrakt med Statens Vegvesen for drift av fergesambandet Halhjem – Sandvikvåg på E-39 i Hordaland fylke. Kontrakten er inngått for en fast periode fra 2019 til 2026 og deretter 5 x 1 års opsjoner. Samlet kontraktsverdi inklusive opsjonsår er på ca. 5 milliarder.
 • Widerøe inngår kontrakt for samtlige anbudsruter i nord. Anbudsperioden er 5 år fra april 2017. Omsetning i anbudet, inkludert tilskudd, har en forventet verdi for hele kontraktsperioden på opp mot 5 milliarder.
 • Widerøe viderefører driften av sin virksomhet i Sør-Norge etter at det i september 2015 ble klart at Widerøe fortsatt skal betjene kortbanenettet i Sør-Norge for perioden 2016 til 2020.
 • Widerøe Ground Handling AS overtar virksomheten til SAS Ground Handling på alle regionale flyplasser i Norge. Dette inkluderer overtakelse av medarbeidere, bygninger, utstyr og handlingkontrakter på 14 flyplasser. Selskapet betjener både SAS, Widerøe og eksisterende kunder.
 • Norgesbuss AS starter opp med busskjøring på Nord Jæren etter at Norges største busskontrakt ble inngått med Kolumbus i oktober 2015. Stavanger er nytt geografisk området for Torghatten.
 • Trønderbilene AS starter opp kjøring i Valdres etter inngåelse av kontrakt med Opplandstrafikk i 2015. Kontaktens gjelder busskjøring i 8 år.
 • Bygging av tre ferger for fergesambandet Bastø Fosen AS pågår gjennom hele 2016 og to av fergene blir levert til Horten i desember 2016. De eksisterende fergene i sambandet gjennomgår oppgraderinger i 2016.
 • Widerøe inngår avtale med Embraer om kjøp av tre Regional Jet for levering i 2018 med opsjon på levering av ytterligere 12 fly.  

 
Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktør innen persontransport.


Økonomi

Resultat
Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 590,1 MNOK for 2016, mot 483,4 MNOK i 2015. Sum driftsinntekter var 9.386 MNOK, mot 8.574 MNOK i 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.345,2 MNOK i 2016, mot 1.194,7 MNOK i 2015. Driftsresultat viser et overskudd på 732,8 MNOK mot 547,4 MNOK året før. 

Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 45,7 MNOK mot 33,3 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 44,2 MNOK mot 21,2 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 13,1 MNOK mot 15,2 MNOK året før.

Konsernet har en likviditetsbeholdning på 942,3 MNOK ved utgangen av 2016 mot 799,9 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 22 og 23.

Balanse

Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 269 MNOK mot 1 369 MNOK året før.
I konsernet er tilsvarende tall 8 091 MNOK og 7 546 MNOK. Av anleggsmidlene på 5 899 MNOK utgjør varige driftsmidler 5 651 MNOK. 

I morselskapet er egenkapitalen endret fra 804,5 MNOK til 798,1 MNOK og i prosent endret fra 58,7 prosent til 62,9 prosent. Tilsvarende er tallene for konsernet endret fra 27,9 prosent til 29,7 prosent.  Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen. 


Markedsforhold

Det er stor konkurranse innenfor persontransport i alle segmentene vi opererer i. Det meste av aktiviteten etableres via anbudskonkurranser som løpende legges ut.  

Spesielt på sjøsiden medfører anbudene betydelig kapital for å være med, og i enkelte anbud kreves milliardinvesteringer. Det er store krav til miljø, og alle nye anbud har krav om null- og lavutslippsløsninger på fartøyene. 

For bussvirksomhet har store deler av produksjonen vært ute på anbud de siste årene. En del anbud vil i de kommende årene komme ut på nytt for ny periode. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektivitet. Det er også for buss krav om ny teknologi, og gamle busser fases ut. 

For flytransport er det også betydelig konkurranse og da spesielt på de kommersielle rutene. Det har vært en stor økning i avgiftene på norske innenriksruter de siste årene. Dette rammer spesielt de minste flyene på de korteste strekningene. Endrede rammebetingelser var en medvirkende årsak til at Widerøe startet vurderingen av nye og større fly med annen teknologi. Dette resulterte i at Widerøe i starten av 2017 inngikk avtale med den brasilianske flyprodusenten Embraer om levering av tre jetfly, med opsjon om kjøp av flere. Widerøe vil derfor fra 2018 introdusere Regional Jet i flyflåten. Det er viktig å ha høy fokus på effektiv drift for å kunne fortsette som aktør både på kommersielle ruter og på anbudsruter i fremtiden.  

Det er konsernets mål at den sterke posisjonen vi har som et ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles. Samlet hadde konsernet
over 70 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2016.


Eierstyring og selskapsledelse

Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om 
eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014”. Prinsippene for eierstyring 
og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes
mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

 • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
 • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
 • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
 • Likebehandle alle aksjonærer.

Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

 • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
 • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
 • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.


Godtgjørelse til ledende ansatte

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.


Arbeidsmiljø og personalforhold

Fravær
Totalt for 2016 ble konsernets totalfravær 7,4 prosent, en forbedring fra 7,7 prosent i 2015. Korttidsfraværet var i samme periode 2,0 prosent mot 2,2 prosent året før. 

Morselskapet hadde et totalfravær på 2,6 prosent i 2016.

Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 8,2 prosent i 2016 mot 8,3 prosent i 2015. 

Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 7,8 prosent i 2016 mot 8,5 prosent i 2015.

Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 6,7 prosent i 2016 mot 6,5 prosent i 2015.

Fraværsoppfølging er et viktig fokusområde for konsernet og det arbeides systematisk med både opplæring og tiltak i selskapene. Ledere er nøkkelpersoner i dette arbeidet, og konsernets ressurser på området er forsterket for å kunne yte bedre bistand til disse. 


Skader

Antall personskader omhandler både egne ansatte og passasjerer.

Sjøtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 17 personskader med fravær i 2016 mot 12 i 2015. Passasjerskader teller 5 i 2016, en gledelig nedgang fra 12 i 2015. Ingen personskader er klassifisert som alvorlige. 

Landtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 8 personskader med fravær i 2016 mot 2 i 2015. Passasjerskader teller 11 i 2016 mot 10 i 2015. Ingen av skadene er klassifisert som alvorlige i den forstand at de har gitt varig mén. 

Lufttransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 16 personskader med fravær mot 10 i 2015. Hva gjelder passasjerskader ble det registrert 4 i 2016 mot 5 i 2015. 

Det er dessverre en økning i skader blant ansatte i alle tre segmenter. Dette har til en viss grad sammenheng med at vi har økt aktivitet; spesielt gjelder dette land- og lufttransport. 
Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen og søker stadig å forbedre vår evne til å arbeide forebyggende på dette området. Fokus på å bygge en enda sterkere sikkerhetskultur er viktig i denne sammenheng og elementer som risikovurderinger og opplæring er stikkord.


Likestilling og diskriminering

Konsernet hadde 7068 ansatte ved utgangen av 2016. Antall kvinner utgjorde 1487 i antall, tilsvarende 21 prosent. Antall ansatte fordelte seg med 537 innenfor Sjøtransport, hvorav 303 kvinner (19,7 prosent), og 2325 innenfor Landtransport, hvorav 219 kvinner (9,4 prosent), 3001 innenfor lufttransport hvorav 930 kvinner (31 prosent) og 206 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 35 kvinner (17 prosent). I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent. 

Vi har hatt en gradvis økning av kvinneandelen i konsernet hvilket er gledelig. Vi ser at kvinneandelen er størst i segmentet lufttransport, dette har sammenheng med at kvinner tradisjonelt dominerer blant bakkemannskap og cabinansatte. Tilsvarende ser vi at kvinneandelen er lavest i segmentet landtransport hvilket viser at bussjåføryrket fortsatt er svært mannsdominert. I segmentet sjøtransport er kvinneandelen størst i de selskapene som har stor kafevirksomhet, selv om vi ser at kvinner i noe større grad enn tidligere er representert blant øvrige kategorier sjøansatte. 

For konsernet er andelen kvinner økt med 1,6 prosent siste år. 

Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

Det ytre miljø

Som transportbedrift påfører konsernet miljøet visse ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Gjennom flere år har det vært en bevisst satsing på miljøforbedrende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet. 

To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy. 

Alle busselskap i konsernet er sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning.

Gjennom miljøsertifiseringen er selskapene forpliktet til aktiv innsats hva gjelder å kontrollere og redusere ytre miljøpåvirkning. Internt i konsernets selskaper arbeides det aktivt med opplæring, holdninger og tekniske løsninger som i sum bidrar til kontinuerlig å redusere vårt miljøavtrykk. Opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet i sjåførkorpsene, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet er eksempler på fokusområder i selskapene. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift, hybride løsninger og systematisk utskiftning av eldre kjøretøy. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.
 
Transportbransjen er påvirket av myndighetenes fokus på «det grønne skiftet» hvilket kommer klart til utrykk i anbudsprosesser konsernets selskaper deltar i. Summen av intern innsats, holdning og eksterne krav bidrar til at transportbransjen er i stor utvikling i forhold til å ta i bruk nye løsninger som reduserer miljøavtrykket totalt. Vi er stolte over å ta aktivt del i denne utviklingen!

Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter. 

Samfunnsansvar

Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:

 1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag, de grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.
 2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi er representert gjennom å samarbeide med MOT og støtte deres arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. Samarbeidet ble etablert med virkning fra 1. januar 2015. 

Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå. 

Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på. 

Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som søker å avdekke eventuell korrupsjon. 

Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen
av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen.

Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2017. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

Fortsatt drift

Styret mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2017 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Årsresultat og disponering

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 1,- pr. aksje for 2016. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

Avsatt til utbytte   47,5 MNOK
Overføring fra annen egenkapital   - 3,3 MNOK
Sum disponert        44,2 MNOK

 

Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2016.