Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
31.12.2017 31.12.2016 (1.000 NOK) Noter 31.12.2017 31.12.2016
    Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
   
351 0 Utsatt skattefordel 12 0 0
0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 100 292 120 042
351 0 Sum immaterielle eiendeler 100 292 120 042
           
    Varige driftsmidler    
42 845 41 297 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,21 249 762 258 951
0 0 Skip og ferjer 7,21 3 925 949 3 093 181
0 0 Fly 7,21 1 514 438 1 528 571
884 1077 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,21,24 738 868 770 707
43 729 42 373 Sum varige driftsmidler 6 429 017 5 651 410
           
    Finansielle anleggsmidler  
881 629 886 429 Investeringer i datterselskap 9,21 0 0
7 205 14 343 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,21 9 192 16 330
10 784 12 024 Investeringer i aksjer og andeler 14,21 17 656 21 519
8 000 0 Andre langsiktige fordringer 18 39 837 28 327
24 889 30 826 Andre langsiktige fordringer konsern 18,23,25 0 0
2 102 2 144 Pensjonsmidler 15 59 626 62 198
934 609 945 766 Sum finansielle anleggsmidler 126 312 128 374
           
978 690 988 139 Sum anleggsmidler 6 655 621 5 899 826
           
    Omløpsmidler    
0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 220 767 221 857
           
28 18 Kundefordringer 21 650 407 553 404
3 156 5 550 Kundefordringer konsern 25 0 0
40 953 5 523 Andre fordringer 18 267 565 247 886
160 995 151 116 Andre fordringer konsern 25 0 0
205 132 162 208 Sum fordringer 917 972 801 290
           
14 640 12 264 Finansielle investeringer    14,17,23 328 917 225 735
90 675 106 099 Kontanter og kontantekvivalenter 17,23 814 671 942 270
105 315 118 363 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 143 588 1 168 005
           
310 447 280 571 Sum omløpsmidler 2 282 327 2 191 152
           
1 289 137 1 268 710 SUM EIENDELER 8 937 949 8 090 978

 

Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
31.12.2017 31.12.2016 (1.000 NOK) Noter

31.12.2017

31.12.2016
    Egenkapital
Innskutt egenkapital
     
237 559 237 559 Aksjekapital 28 237 559 237 559
-4 645 -3 418 Egne aksjer   -4 645 -3 418
232 914 234 141 Sum innskutt egenkapital   232 914 234 141
           
    Opptjent egenkapital      
0 0 Fond for vurderingsforskjeller   47 768 24 033
627 744 563 991 Annen egenkapital   1 978 021 1 695 345
627 744 563 991 Sum opptjent egenkapital   2 025 789 1 719 378
0 0 Minoritetsinteresser   490 220 447 406
860 658 798 132 Sum egenkapital   2 748 922 2 400 925
           
    Gjeld

Avsetning for forpliktelser
     
6 450 5 133 Pensjonsforpliktelser 15 21 667 20 069
0 968 Utsatt skatt 12 418 954 379 714
0 0 Andre avsetninger forpliktelser 19 0 2 500
6 450 6 101 Sum avsetning forpliktelser   440 621 402 283
    Annen langsiktig gjeld      
213 848 259 283 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,20,21,23 3 839 773 3 319 020
0 6 158 Gjeld til selskap i samme konsern 25 0 0
0 0 Øvrig langsiktig gjeld 20,21,24 55 047 55 219
213 848 265 441 Sum annen langsiktig gjeld   3 894 820 3 374 240
           
    Kortsiktig gjeld      
2 331 2 336 Leverandørgjeld   441 848 408 434
337 486 Leverandørgjeld konsern 25 0 0
1 266 1 616 Betalbar skatt 12 47 157 16 546
1 974 1 814 Skyldige offentlige avgifter   300 996 295 134
71 268 47 512 Utbytte   94 536 69 972
2 845 4 090 Annen kortsiktig gjeld   969 049 1 123 445
128 159 141 182 Annen kortsiktig gjeld konsern 25 0 0
208 180 199 036 Sum kortsiktig gjeld   1 853 586 1 913 530
428 479 470 578 Sum gjeld   6 189 027 5 690 053
           
1 289 137 1 268 710 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   8 937 949 8 090 978