Torghatten ASA   Konsern
2017 2016 (1.000 NOK) Indirekte metode 2017 2016
         
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
165 525 45 655 Resultat før skattekostnad 557 860 590 072
-2 048 -2 196 Betalte skatter -30 610 -6 341
-165 0 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer 10 276 2 257
3 451 3 533 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 689 162 612 343
-190 090 -133 982 Utbytte -938 0
0 0 Agio/disagio effekter 45 116 0
-5 081 3 755 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -105 510 1 454
7 138 47 042 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 7 303 32 522
2 169 8 601 Endring kortsiktige fordringer -97 004 -116 324
0 0 Endring varebeholdning 1 090 -48 729
-155 1 028 Endring kortsiktig gjeld 33 414 93 549
1 469 593 Endring andre tidsavgrensede poster -67 258 54 412
-17 786 -25 970 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 042 900 1 215 215
         
    Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
165 403 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 138 006 117 537
-4 807 -103 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 593 409 -1 146 014
1 247 3 802 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 12 544 12 703
0 -87 126 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -583 -89 576
10 003 0 Innbetaling ved salg av egne aksjer 10 003 0
129 609 85 490 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 938 0
-29 016 -3 374 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -29 016 -3 374
0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 1 247 2 003
0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -7 493 0
107 202 -908 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 467 762 -1 106 722
         
    Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
1 801 81 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 011 424 564 911
-11 894 331 192 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
-47 235 -268 846 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -490 843 -748 081
0 0 Innbetaling på andre låneforhold 13 194 315 461
0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -167 589 -58 958
-47 512 -23 756 Utbetaling utbytte -69 972 -39 449
-104 840 119 590 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 296 214 33 883
         
-15 424 92 710 Netto endring i bankinnskudd og kontanter -128 649 142 375
106 099 13 387 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 942 270 799 895
0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 1049 0
90 675 106 099 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 814 671 942 270