Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2017 2016 Skattekostnad 2017 2016
13 606 2 836 Betalbar skatt 102 090 35 941
432 371 For lite/mye avsatt tidligere år 432 532
-1 320 -1 706 Endring utsatt skatt -12 338 105 458
12 719 1 501 Netto skattekostnad  90 184 141 931
         
    Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 27 %
165 525 45 655 Resultat før skatt 557 860 590 072
39 726 11 414 Skatt beregnet med 24% 133 886 147 518
432 371 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år 432 532
-27 687 -24 340 Utbytte/Konsernbidrag -2 493 -251
6 591 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag 823 -193
-581 5 187 Verdistigning aksjer/andeler -24 808 5 187
1 713 8 217 Resultat fra tilknyttet selskap 1 802 8 639
-906 101 Annet -1 244 -3 680
15 -40 Endret skattesats -18 215 -15 821
12 719 1 501 Skattekostnad 90 184 141 931
         
8 % 3 % Effektiv skattesats: 16 % 24 %
         
         
    Utsatt skatt og utsatt skattefordel
         
2017 2016 Negative midlertidige forskjeller 2017 2016
    Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 34 750 -669
9 870 8 866 Driftsmidler 13 546 12 226
6 450 5 133 Netto pensjonsforpliktelser 22 671 21 360
    Gevinst/tapskonto 3 328 409
    Andre forskjeller 2 086 3 675
    Underskudd til fremføring 229 413 311 853
16 320 13 999 Sum negative midlertidige forskjeller 305 794 348 854
         
    Positive midlertidige forskjeller
    Driftsmidler 1 953 260 1 783 191
12 690 15 890 Gevinst/tapskonto 86 998 77 843
2 102 2 144 Netto pensjonsmidler 51 508 52 226
    Andre forskjeller 35 565 17 735
14 792 18 034 Sum positive midlertidige forskjeller 2 127 332 1 930 996
         
-1 528 4 035 Netto midlertidige forskjeller 1 821 538 1 582 142
         
-351 968 Netto utsatt skatteforpliktelse 418 954 379 714
         
    Betalbar skatt i balansen
13 606 2 836 Betalbar skatt i skattekostnaden 102 090 35 941
-12 340 -1 220 Skattevirkning av konsernbidrag -54 933 -19 395
1 266 1 616 Betalbar skatt i balansen 47 157 16 546